خودکارآمدی کامپیوتر: سنجش و جایگاه آن در مدل پذیرش فنآوری اطلاعات (مطالعه موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های اصفهان و آزاد اسلامی شهرضا)

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله نتیجه پژوهشی پیمایشی در حوزه ابزار جمع‌آوری اطلاعات به عنوان مقیاس خودکارآمدی کاربران کامپیوتر (کاسیدی وآیچاس،2002) بوده است. پرسشنامه مربوطه، تاکنون در پژوهش‌های متعددی (برای نمونه کاچلهورفروخاین،2009) استفاده شده است. داده‌های پژوهش از میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (یک متغیره و دو متغیره) و آزمون فرضیات پژوهش دو متغیره (آزمون تی وضرایب همبستگی آر پیرسون ) و تحلیل چند متغیره (تحلیل رگرسیون و تحلیل عاملی) استفاده شده است. توضیح آنکه گسترش روزافزون اثرات و کارکردهای مختلف کامپیوتر، اینترنت و فنآوری اطلاعات در حوزه‌های گوناگون سیاست، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و غیره، زمینه مناسبی برای تجزیه و تحلیل مکانیسم چگونگی استفاده از فنآوری اطلاعات و کامپیوتر را فراهم کرده است. مدل پذیرش فنآوری دیویس(1985و 1989) یکی ازشایع‌ترین مدل‌های تبیین چگونگی استفاده ازفنآوری اطلاعات وکامپیوتر است که اندیشمندان بی‌شماری سعی در آزمون آن مدل بر اساس بسترهای فرهنگی مختلف داشته‌اند. ونکاتش و دیویس (2000) با مرور مطالعات پیشین به اصلاح و ارائه "مدل پذیرش فناوری اطلاعات2"پرداخته‌اند و در مدل اصلاحی پیشنهادی بر عوامل فردی تاکید کرده‌اند که خودکارآمدی کامپیوتریکی، یکی از آن عوامل محسوب می‌شود. خودکارآمدی کامپیوتر یک متغیر مهم و اساسی در موفقیت رفتار فنآوری کاربران کامپیوتر است. اگرچه چندین پژوهش در ایران در حوزه اینترنت، کامپیوتر و فنآوری اطلاعات انجام شده، اما کمتر به موضوع خودکارآمدی کامپیوتر بر اساس مدل پذیرش فنآوری اطلاعات توجه شده است. از این‌رو، هدف اساسی پژوهش حاضر سنجش خودکارآمدی کامپیوتر و تعیین تاثیر عوامل مختلف برآن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Computer Self-efficacy; Application of Computer Self-Efficacy in the field of IT users, A Case Study of University Student in Isfahan and Shahreza

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki
چکیده [English]

This paper provides some arguments in the field of self efficacy of computer users in two universities of the province of Isfahan, Iran. The results of this argument come from a survey research that used a standard questionnaire previously validated in a number of other surveys. The data I have gathered are based on a survey that was done among 200 samples including male and female students. The paper uses descriptive data analysis to describe what the situation of samples is in terms of age, education and place of computer use. A larger part of analysis, however, is placed on examination of the research hypothesis. Some of the findings indicate that there is no significant correlation between computer self efficacy among male and female students. The findings also indicate that there is no correlation between self efficacy of students in Isfahan and Shahreza. My analysis, however, indicated that there is a direct by negative correlation between and age and computer self efficacy. This means as age increases the self-efficacy decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT Model
  • Computer Self-Efficacy
  • Isfahani students
  • Gender
  • Education