منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله سعی می‌کند براساس نظریه منش و میدان بوردیو و با استفاده از روش پیمایش و میدانی و با مطالعه رابطه منش جوانان تهرانی و مصرف موسیقایی آنها به برخی پرسش‌ها پاسخ دهد. برجسته شدن تمایزهای مبتنی بر مصرف انواع متفاوتی از موسیقی به‌ویژه موسیقی غیر ایرانی در بین جوانان کشور‏، پرسش‏های زیادی را در مورد ساخت‌یافتگی آنها، ماهیت این گرایش‌ها و میزان توفیق سیاست‏های فرهنگی مطرح کرده است. مطالعه ما نشان می‌دهد که تنوع قابل ملاحظه‌ای در مصرف انواع موسیقی در بین افراد مورد مطالعه وجود دارد و این الگوها با منش‌های مورد بحث بوردیو از قبیل پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، منطقه محل سکونت، رشته تحصیلی، قومیت و جنسیت جوانان رابطه معناداری دارند. به لحاظ اهمیت تاثیر این متغیرها، مطالعه نشان می‏دهد که منطقه محل سکونت، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، رشته تحصیلی و جنسیت افراد به‌ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی نوع موسیقی مورد مصرف دارند و متغیر قومیت در این خصوص هیچ ‌گونه تاثیری ندارد. یافته‌های پژوهش در زمینه تنوع در انواع مصرف موسیقایی و تاثیرات متغیرهای زمینه‌ای و اقتصادی و اجتماعی، بیانگر نضج و رواج سبک‏های متفاوت موسیقایی و پیدایش نوعی گرایش خرده فرهنگی در درون فرهنگ کلی است که به‌نوبه خود عدم موفقیت سیاست‏های فرهنگی رسمی را در خصوص جوانان در سازگاری با فرهنگ کلی (حاکم) برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitus and Style of Music Consumption: A Case Study of the Youth in the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Shakoori 1
  • Amirhossein Gholamzadeh-e Natanzi 2
چکیده [English]

The coming out of differentiation based on the consumption of different kinds of music, particularly non-Iranian music, among the Iranian youth, has raised lots of questions about their structuration and characteristics, as well as the outcomes of the country cultural policies. This paper attempts to answer these questions thought investigating the relationship between the habitus of the Iranian youth and their music consumption and by using survey research method. The findings indicate a considerable variety in consuming different kinds (styles) of music among the respondents. The analysis of the data showed statistically significant relationship between these styles and the habitus variables of Bourdieu such as socio-economic status, the location of residence, major of the study, ethnicity, and sexuality. Regarding the significance of the effect of these variables, the analysis of the data indicated that the location of residence, socio-economic status, major of the study, and sexuality had respectively the highest effect on the sort of the music consumption. However, ethnicity had no effect on the independent variable. The findings about diversity of musical consumption and the effect of socio-economic variables indicate the emergence and development of different musical styles and the coming up of a sort of sub-cultural inclinations within the general culture. This, in turn, makes more prominent the failure of officially cultural policies in the case of the youth sub-cultures in accordance with the (dominant (general) culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Youth
  • Music
  • music habitus
  • Cultural Policies