مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه ابعاد مختلف استفاده از اینترنت روی احساس تجربه شده ناشی از آن است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد 15 تا 35 ساله شهر شیراز با حجم نمونه 400 نفر می­باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس‌ در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده­اند. در بخش آمار استنباطی از رگرسون لجستیک تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. یافته­های استنباطی نشان می­دهند بین استفاده روزمره بالا و استفاده خبری متوسط و بالا و احساس تجربه شده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد استفاده خبری متوسط و بالا و استفاده بالا از بعد تفریحی وارد معادله شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Dimensions of Internet Use and the Experienced Feelings of Iranian Users

نویسندگان [English]

  • Majeed Movahed 1
  • Ruhollah Mozafari 2
  • Mahboobeh Kavoosi 3
چکیده [English]

The main purpose of this research article is to present some various dimensions of internet usage that affect the experienced feelings the internet users. The main axiom of our study is that internet is now a crucial tool for Iranian users, as they collect the bulk of their information from that. However and despite many advantages and usefulness that Internet offers, our explorative study indicated that it has caused a number of socio-pathological problems. This then became the problematic and a research question that encouraged us to launch this study. We selected the statistical population of this research from all Shirazi people whose age was in range of 15 to 35 years old in the city of Shiraz. We then selected a sample of 400 respondents from among them. Collected data was analyzed in two levels using SPSS software; 1- descriptive level; and, 2- inferential level. At the inferential level, we applied One and Multi Variable Logistic Regression. The inferential analysis results indicated that there was a significant relationship between high daily internet usage, news-search usage and experienced feeling. Multivariate regression showed that high and average news-search usage and high usage entered to equation as entertainment dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Feeling
  • Experience
  • youth
  • Usage Dimensions