تحول وسایل ارتباطی در سال های 2010-2011 و آینده نگری آن (با تأکید بر دیدگاه استادان ارتباطات)

نویسندگان

1 پژوهشگر آزاد

2 کارشناس ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری، پژوهشگر آزاد

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل و شرایط مـﺆثر در تحول وسایل ارتباطی نوین و آینده نگری ارتباطی آن از منظر استادان ارتباطات است که بر پایه یک فرضیه (وجود رابطه بین رخدادها و جنبش های اجتماعی سال های 2010 و 2011 با توسعه فنآوری های ارتباطی) و 6 پرسش اصلی (عوامل و شرایط مـﺆثر در تحولات وسایل ارتباطی در سال های مورد بحث و نسبت آنها در اثرگذاری بر تحولات، آینده وسایل ارتباطی قدیمی و نیز دروازه بانی خبر، جامعه انسانی بعدی و ویژگی هایی آن و چالش­ها و فرصت­های پیش روی بشر) استوار است. این مقاله، بر روش های پیمایش اینترنتی، مصاحبه و کتابخانه ای متکی است که به تحلیل آرای استادان داخلی و خارجی در راستای اهداف مقاله می پردازد که از جمله یافته های آن اینکه، شرایط خاص، از قدرت اثرگذاری بیشتری بر تحولات وسایل ارتباطی و نیز بر شکل گیری تحولات و جنبش های سال های 2010 و 2011 برخوردار بوده اند. در نگاه آینده نگرانه (با عدم تصویری روشن از آن)، تحولات فنآورانه و وسایل ارتباطی، بشر را در برابر جامعه انسانی بعدی (با نام های احتمالی همچون "فراشبکه ای"، "آزاد"، "انسانی– ماشینی محض" و " فضای مجازی") قرار می دهد. جامعه ای که همگرایی وسایل ارتباطی قدیمی و جدید، دگرگونی مفهوم دروازه بانی خبر، مشارکت فرستنده در مبادلات اطلاعات و تأثیر اجتماعی بیشتر او و توسعه ارتباطات مجازی، از جمله ویژگی های آن خواهد بود. با نگاه خوشبینانه به این آینده که به "عصر سوم رسانه ها" قابل نامگذاری است، لازمه ورود به آن را می توان، برنامه ریزی بلندمدت، ارتقای دانایی و سواد رسانه ای و همگامی فرهنگی و قانونی با تحولات فنآورانه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Communication Tools in 2010 and 2011 and their Future

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Amir Mazaheri 1
  • Maryam Salimi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify factors and conditions affecting the development of modern communication tools and to study their future based on viewpoints of communication experts. It is focused on the relationship between social events and movements in 2010 and 2011 and development of communication technologies. There are six key questions about factors and conditions influencing the development of communication tools, their extent of importance in affecting the developments, the future of old communication tools, news gate-keeping, the future society and its features, and challenges and opportunities facing human beings. We tried to answer these questions by launching an internet-based survey, plus interviews, and library research. It analyzes the opinions of experts both at home and abroad. One of its findings is that special conditions and technological developments have had greater impact on the developments of communication tools and creation of movements in 2010 and 2011. It seems that developments in technology and communication tools will bring human beings into a new society, possibly called meta-networked, free, pure human-machine society, and virtual space. It is a society which is characterized by convergence of old and new communication tools, a fundamental change in the concept of news gate-keeping, increased participation of sender in information sharing and social changes, and development of virtual communication. With a positive view to this future, which can be called Third Media Age, we can say that prerequisites to this future include long-term planning, improvement in media knowledge and literacy, and synchronizing culture and law with technological developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication tools
  • sender-orientation
  • audience-orientation
  • audiences participation in media
  • news gate-keeping