مقایسه تطبیقی اخبار زنان در سایت های واحد مرکزی خبر، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در سال 1388

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده صداوسیما

2 کارشناس ارشد، مدیریت رسانه

3 کارشناس ارشد، تحقیق در ارتباطات

چکیده

این مقاله، به مطالعه مقایسه ای عملکرد سایت های خبری واحد مرکزی خبر، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا پرداخته است و اخبار زنان را از بعد تکنیک های تبلیغی و اقناعی، که در سایت های مذکور در بازه زمانی سال 1388 استفاده شده، مورد تحلیل قرار می دهد. چارچوب نظری این تحقیق، از نظریه برجسته سازی برای مطالعه و تبیین چرایی شیوه های استفاده شده در نوع پوشش خبرهای مربوط به زنان در سایت های مذکور می پردازد. این مقاله با روش تحلیل محتوا به ‏ارزیابی چگونگی برجسته‌سازی و پرداخت اخبار زنان در سایت واحد مرکزی خبر و بخش فارسی سایت‏های بی بی سی و صدای آمریکا می‏پردازد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین سایت های مورد مطالعه در مورد نحوه استفاده از اقناع، رعایت عینیت در خبر و نوع دیدگاه فمینیستی وجود دارد. به لحاظ طرح مشکلات نیز یافته ها حاکی از تفاوت بین سایت ها از نظر پرداخت به مشکلات در خبرهای مربوط به بانوان است. سایت بی بی سی فارسی و صدای آمریکا بیشتر از واحد مرکزی به مشکلات سیاسی، مذهبی، اجتماعی و حقوقی توجه کرده اند و سعی در دامن زدن و پررنگ نشان دادن آن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women News in IRIB Central News Agency, BBC Persian and VOA in 2009

نویسندگان [English]

  • Saeed Faramarziani 1
  • Davood Nemati Anaraki 2
  • Hasan Bastami 3
چکیده [English]

This research studies IRIB, BBC Persian and VOA functions and analyzes women news in these sites in 2009. Combining agenda setting and feminist theories, we attempt to study and explore main causes of using these techniques to cover different news. Content analysis is the method which has been used in this article to evaluate how I.R.I.B, BBC and VOA web sites highlight and process women news. The findings indicate that there is a meaningful difference among these news sites in using persuasion method, regarding news objectivity and feminist perspective. Also, findings indicate that there are significant differences in representing women problems. BBC and VOA sites more than I.R.I.B have noticed to political, religious, social and juridical difficulties and have attempted to exaggerate women's problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • I.R.I.B News Agency
  • BBC Persian
  • VOA
  • women news
  • Agenda setting
  • feminism