بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه: مطالعه ادبیات داستانی آل‌احمد

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مرد یا زن بودن، تصورات و پیش‌فرض‌هایی را به دنبال دارد که در فرهنگ هر جامعه‌ای تا حدودی متفاوت است. این تصورات، کلیشه‌های جنسیتی نامیده می‌شود که کمابیش در هر جامعه‌ای وجود دارد. بر اساس کلیشه‌های جنسیتی، زنان و مردان در جامعه دارای ویژگی‌های خاص، رفتار خاص و حالات روانی خاص هستند و قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورت معمول با یکدیگر متفاوتند. کلیشه‌ها در درون فرهنگ جوامع و به همراه دیگر عناصر فرهنگی از طریق نهادهای‌های اجتماعی مانند خانواده، رسانه‌های گروهی، گروه همسالان و نظام آموزش در طی نسل‌های متمادی بازتولید می‌شوند. رسانه‌های همگانی در کنار خانواده و آموزش و پرورش، از جمله عوامل جامعه‌پذیر کردن افراد یک جامعه هستند. آنچه رسانه‌ها به نمایش می‌گذارند هم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم تأثیرگذار بر آن. در این میان کتاب یکی از رسانه‌های همگانی است که از طریق انعکاس هنجارها، ارزش‌ها و تفکرات موجود در جامعه، به بازتولید فرهنگ جامعه می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کلیشه‌های جنسیتی موجود در ادبیات داستانی آل‌احمد می‌باشد. بدین منظور تمام آثار داستانی آل‌احمد مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا می‌باشد. یافته‌ها نشان از وجود کلیشه‌های جنسیتی (پر حرفی، خرافاتی، هیجانی و انفعال برای زنان و پرخاشگری و عصبانیت و سلطه‌گر بودن برای مردان) در داستان‌های آل‌احمد بوده و در این میان کلیشه‌های زنانه برجسته‌تر و از نظر تعداد سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Gender Stereotypes in the Iranian Literature: The Case of Al-e-Ahmad's Fictions

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Hosseini 1
  • Mansooreh Dashti 2
چکیده [English]

Being a man or woman entails some defaults and conceptualizations which depend on the culture of each society. These images of men and women are called gender stereotypes which exist in each society. Based on gender stereotypes, men and women have some behavioral and psychological traits and are fitted to do jobs which are different from each other. Stereotypes are reproduced over the generations by social institutions like family, mass media, peers and education system. Media, family and educational system are factors affecting socialization process. In one hand, media content is affected by culture; on the other hand media content affect the culture. Among all media, books, using reflection of norms, values and thoughts, reproduce culture strongly. In this paper, we have studied gender stereotypes in Al-e-Ahmad's fictions, one of the greatest contemporary writers of Iran. All of Al-e-Ahmad's books are studied in search for gender stereotypes. Our methodology is content analysis. Results reveal that many gender stereotypes (talkative, superstitious and emotional for women and aggressive, angry and dominant for men) are prevalent in Al-e-Ahmad fictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender stereotype
  • Feminine
  • Muscular
  • Al-e-Ahmad
  • Content analysis