تحلیل گفتمان انتقادی سخنان دولتمردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولتهای خویش: تحقیق موردی سخنان امام خمینی و جورج بوش

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

چکیده

نظم گفتمانی حاکم بر سخنان دولتمردان در عرصه بین الملل در تصویر سازی از مشروعیت دولت شان در پی آن است که با شکل دهی گفتمان خود تصویری مثبت ازاعمال حاکمیت خود ارائه نماید. گفتمان دولتمردان برای کشف روابط و مناسبات قدرت (اقتدار) در جهت بازتولید و حفظ ساختارهای اجتماعی و سیاسی خود و همچنین مشروعیت بخشی به اعمال حاکمیت خودشان تحلیل شده است. در این راستا، دولت ایالات متحده آمریکا با زبان قدرت و خشونت و دولت ایران با حمایتهای مردمی و با زبان اقتدار سعی در ارائه تصویری مثبت از خود و مشروعیت بخشی به دولت و اعمال حاکمیت خود در محافل بین المللی دارند. نویسندگان این مقاله به مطالعه و مقایسه گفتمان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، گفتمان تکثر گرا بوده است در حالی که گفتمان دولتمردان ایالات متحده آمریکا، گفتمان توطئه و انحصار گرا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Discourse Analysis of the USA & Islamic Republic of Iran leaders' Speech on Governmental Legitimacy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ziyaie 1
  • Abbas Nargesian 2
  • Manizheh Kia Monfared 3
چکیده [English]

This article studies and compares Islamic Republic of Iran and the United States of America leaders' discourses with using of Critical Discourse Analysis (CDA) as methodology. Particularly, we have analyzed the Speeches of Imam Khomeini and George W. Bush. The results show that Islamic Republic of Iran leader's discourse is pluralism, while the United States of America leader's discourse is conspiracy and monopolist. Dominant discursive order of media and leaders' speeches intend to form a positive image of their government legitimacy. We have analyzed the newspapers and governors’ discourses to discover their power relations to reproduce and to retain of the political and social structures that have legitimated their sovereignty. The government of the United States of America with using of power and violence language, and the government of Islamic Republic of Iran with using of authority language intend to form a positive image of their government legitimacy in international sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Political Legitimacy
  • critical discourse analysis
  • Iran
  • USA