مطالعه مقایسه ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. سواد رسانه‌ای دارای مهارت‌های تحلیل، ارزشیابی، گروه‌بندی، استقرا، قیاس، ترکیب و خلاصه سازی است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پیمایش است. میدان تحقیق یا جامعه‌ی مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه­گیری کوکران استفاده شد، و حجم نمونه نهایی بالغ بر 264 نفر تخمین زده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه‌ای بود که محقق آن را ساخته بود و در آن از مقیاس پنج درجه­ای لیکرت استفاده شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هایی بین 264 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع شد که در مجموع 251 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. داده­های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دو دانشگاه در یک سطح و در سطح بالاتر از متوسط و مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Media Literacy: Students of Tehran University of Medical Sciences vs. Students of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mozafar Cheshmeh Sohrabi 1
  • Akram Shahin 2
چکیده [English]

This paper offers the results of a study that compares the media literacy among students of University of Tehran and students of University of Tehran’s Medical Sciences. The media literacy consists of following skills: analysing, evaluation, classification, induction, comparison, combination, and summarization. We used a descriptive and survey method to examine such comparison. The samples were chosen from amongst students in University of Tehran and University of Tehran’s Medical Sciences, cohort 2011. We used Cochrane sampling formula to determine the sample size. In the end, some 364 students were selected. Data was collected using a researcher-made ​​questionnaire along with the five-grade Likert scale. The questionnaire’s content validity was approved by experienced professors, and its reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient. The questionnaire was then distributed among 364 sample students to fill them up but 251 questionnaires were returned in the end. We then analyzed the data by SPSS software. Some of the findings indicate that media literacy between the students in both universities is in at the same level and more than average and at an ideal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • descriptive method
  • Iranian students