مطالعه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل سوات به مطالعه و تحلیل عوامل محیط خارجی و داخلی مؤثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام می‌پردازد. این مقاله پژوهشی به منظور کاربرد نتایج آن به نگارش در آمده است. همچنین گردآوری داده‌های پیمایشی مقاله، این قابلیت را فراهم آورده اند تا با استفاده از آنها به توصیف عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای ایلام بپردازیم. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز شامل اساتید دانشگاه‌ها، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان سازمان های مسئول در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی بوده که دارای تحصیلات در رشته‌های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و ارتبا طات، مردم شناسی و علوم سیاسی می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مهم ترین فرصت‌های بیرونی، وجود گویش بومی و محلی در سطح استان به عنوان ظرفیت ارزشمند جهت برقراری ارتباط با مخاطب و جذب آنان است. همچنین مهمترین تهدیدهای محیط بیرونی گرایش مردم به سمت اینترنت و گسترش آن در سطح جامعه به عنوان یک رسانه مجازی است. به علاوه مهمترین نقطه قوت محیط درون سازمانی صدا و سیمای مرکز ایلام وجود امکانات فنی سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مرکز و مهمترین نقطه ضعف محیط داخلی فعالیت صدا و سیمای مرکز ایلام وابستگی منابع مالی سازمان به اعتبارات مرکز و محدودیت های حاکم بر بودجه سازمان بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Environmental Factors Affecting the Functionality of Ilam’s Broadcasting Agency

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Parhizgar 1
  • Mohammad Aidi 2
  • Seyyed Mansoor Rajabi 3
چکیده [English]

This paper aims at studying and analyzing the environmental factors which affect the functionality of the National Broadcasting Agency in Ilam. This study was done using SWOT methodology and basing its analysis on opportunity-threat aspects and strength-weakness aspects of the agency. We collected The required data using a questionnaire. The questionnaire was distributed among university professors, press activists and experts who had university degrees in sociology, social and communication, and political science. The samples were chosen also based on the condition of having work experience with social and cultural organizations. The analysis of data and our findings indicate that the existence of a native and local accent in the province is considered as an important potential that facilitates communication with the members of audience and attracts their attention. The respondents mentioned that such factor is the most important external opportunity to be considered. Also the citizen’s tendency to use internet and as a cyber medium has been said to be the most important external threat. In addition, the existence of hardware and software facilities in the Broadcasting Center of Ilam has been mentioned to be the most important strength. Furthermore, they mentioned that the organization’s financial dependence on the Center’s credits and the limits of the budget of the Broadcasting Organization is the most important internal weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam broadcasting center
  • Weaknesses
  • Strengths
  • Opportunities
  • Threats