طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکه های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان‌فرهنگی قومی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکه ­های اجتماعی مجازی، در ارتباطات میان­ فرهنگی قومی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه­های تهران) بوده ­است.  از این منظر، از طرح متوالی اکتشافی برای ارزیابی موضوع، بهره ­جسته است.  بدین­ ترتیب که در فاز کیفی بواسطه ­ی انجام مصاحبه ­ی عمقی با20 نفر از دانشجویان دانشگاه­های تهران، از اقوام مختلف، که به ­واسطه ­ی روش نمونه ­گیری هدفمند و نظری، انتخاب شده بوده‌اند؛ داده ­های پژوهش گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل و الگوی مفهومی اندازه­ گیری شبکه ­ای کارکردهای شبکه­ های اجتماعی مجازی، در ارتباطات میان­ فرهنگی قومی برساخته شده­ است.  نتایج فاز کیفی پژوهش نشان داد که الگوی کارکردهای شبکه­ های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان ­فرهنگی قومی متنوّع  و چند­وجهی بوده و از سه مضمون فراگیر تأثیرات بین فرهنگی قومی، هویّت قومی و قوم‌محوری تشکیل شده ­است.  در فاز کمّی پژوهش، به منظور ارزیابی و آزمون الگوی مفهومی برساخته شده، از مطالعه ­ی پیمایشی استفاده شده ‌است.  بدین ­ترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامه ­ی محقّق ساخته­ ی مأخوذ از مطالعه­ ی کیفی، داده­های پژوهش از روی 384 نفر از دانشجویان دانشگاه­های تهران که به ه­واسطه ­ی روش نمونه­ گیری طبق ه­ای نسبتی و فرمول کوکران انتخاب شده بوده‌اند؛ گردآوری گردید.  نتایج فاز کمّی پژوهش نشان­ داد: که الگوی کارکردهای متنوّع شبکه ­های اجتماعی مجازی، در ارتباطات میان­ فرهنگی از برازش لازم برخوردار می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and evaluation a model of the Various functions of virtual social networks in Ethnic intercultural communications (case of study: Tehran university students who are users of social networks).

نویسندگان [English]

  • zohreh zandieh 1
  • hadi khaniki 2
  • ali sghar keya 3
1 . Ph.D. student of communications science , Department of Communication Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran. (corresponding author).
2 Professor of Communication Department at Allameh Tabatabaei University
3 Professor of Communication Department at Allameh Tabatabaei University