تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از محورهای مهم جرم‌شناسی فرهنگی به عنوان یکی از رشته‌های مطالعاتی جرم‌شناسی انتقادی، تبیین‌های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. بر اساس اندیشه‌های پساساختارگرایانه، بازنمایی جرم در آثار سینمایی نتیجه برساخت‌های فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است. با توجه به تأثیر فزاینده سینما در قلمروی ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافته‌های جرم‌شناسی فرهنگی تحلیل و نقد کند. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه‌داری بر چهار محور اساسی کارناوال جرم، لذت از جرم، جرم‌ به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم با تأکید بر معانی نهان نشان می‌دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی، از یک‌سو، پروژه قهرمان‌سازی مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر، میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثروتْ ارتباط غیرمنسجم برقرار کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Content Analysis of the Film "Joker" with a Cultural Criminology Approach

نویسندگان [English]

  • hamidreza danesh 1
  • hossein Hosseini 2
2 دانشیار گروه حقوق
چکیده [English]

Abstract
One of the important axes of cultural criminology as one of the fields of study of critical criminology is cinematic explanations of crime and criminal justice. According to poststructuralist ideas, the representation of crime in cinematic works is the result of cultural constructions and the fabric of social power. Considering the increasing influence of cinema in the field of creating a public understanding of crime and increasing the audience of this art, the present study intends to analyze and critique the film "Joker" in the light of cultural criminology findings by qualitative content analysis. Based on the findings of the content analysis, the film "Joker" with a critical and anti-capitalist approach focuses on the four basic axes of crime carnival, crime pleasure, and crime as a culture and crime story. However, the overall evaluation of the film with emphasis on hidden meanings shows that the author, by indulging in critical approaches, on the one hand puts the project of criminal heroism on his agenda and on the other hand establishes an incoherent relationship between the cultural origin of crime and unequal distribution of wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Criminology
  • Carnival
  • Joker
  • Humiliation / Revenge