کووید 19 و نابرابری اجتماعی: با تأکید بر شکاف دیجیتالی

نویسنده

توسعه و سیاستگذاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله بر اساس داده‌های مختلف قابل دسترس و مطالعات و تحلیل‌های موجود، اثرات کووید 19 را بر نابرابری‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهد.  بر اساس یک قاعده کلی و نظری و همچنین زمینه‌های تجربی، فرض می‌کند که نابرابری و کووید 19بر یکدیگر اثرات تشدیدی دارند.  چون پیشامدها، چه از نوع سلبی - اتفاقی مانند بیماری‌های فراگیر و چه از نوع ایجابی - عمدی مانند اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، در ساختارهای نابرابر به لحاظ شدت و گستره متضررین و منتفعین اثرات ناهمسانی برجای می‌گذارند و عموما نابرابری‌های موجود را عمق می‌بخشند.  از این‌رو، این مطالعه تأثیرات کووید 19 را در تعامل با ابعاد مهمی مانند شغل و درآمد و زمینه‌های پیشین مانند پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد به‌صورت درون‌کشوری و بین کشوری مورد تفحص قرار داده است.  در کل، نتیجه می‌گیرد که شیوع کرونا در و اقدامات و سیاست‌های پرچالش برای مقابله کرونا در کنار نابرابری‌های حاکم نقش مهمی در اثرات تبعیضی کرونا به‌ویژه در برجسته شدن شکاف دیجیتالی در کنار سایر اشکال نابرابری‌ها مانند شکاف نیروی کار و تشدید و پایداری فقر و نابرابر‌ی‌ها ایفا کرده است.  درعین‌حال نیز در عصر فضای مجازی، تشدید سایر اشکال نابرابری عمدتا از طریق شکاف دیجیتالی صورت گرفته است.  در پایان نیز، با توجه فراگیری کووید 19 و تأثیرات درازمدت آن، توصیه‌های سیاستی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌کند.  

عنوان مقاله [English]

Covid 19 and Social Inequality: emphasizing the digital divide

نویسنده [English]

  • ali shakoori
چکیده [English]

This paper examines the effects of Covid 19 on inequalities based on various available data and available studies and analyses. Based on a general and theoretical rule as well as empirical contexts, it assumes that inequality and Covid 19 have intensifying effects on each other. Because events, whether negative-incidental such as pervasive diseases or positive-intentional type such as the implementation of policies and programs, in unequal structures in terms of severity and extent of victims and beneficiaries have disparate effects and generally deepen existing inequalities. Therefore, this study examines the effects of Covid 19 in interacting with important dimensions such as employment and income and previous contexts such as the economic and social base of individuals within and between countries. At the same time, in the age of cyberspace, the intensification of other forms of inequality has taken place mainly through the digital divide. Finally, it proposes policy recommendations to improve the situation, given the prevalence of Covid 19 and its long-term effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Social Inequality
  • digital divide