تحلیل ساختار روایت در نمایش دادگاههای کیفری در سینما؛ مطالعه تطبیقی سینمای ایران و هالیوود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- تهران - دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده حقوق- گروه حقوق جزا و جرمشناسی

2 ایران- تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده حقوق- گروه حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده


موضوع تحقیق حاضر بررسی ساختار کلی روایت در فیلم های دادگاهی است که دادرسی کیفری را در خود گنجانده‌اند. روش تحقیق، تحلیل روایت در فیلم‌های فوق الذکر است. بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی بعنوان بنیان‌هایی استفاده شده است که می‌توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد. مدل اتخاذ شده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع نقض قاعده، بحران، چاره اندیشی و بازادغام (یا نتیجه چاره اندیشی) تقسیم می‌کند. در سینمای هالیوود شش فیلم و در سینمای ایران نیز شش فیلم با این مدل تطبیق داده شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که سینمای هالیوود ساختار یکدستی از روایت‌های دادگاهی ارائه می‌دهد که مبتنی بر قانون‌محوری است؛ بدین معنا که این روایت‌ها با تاکید بر مقطع چاره‌اندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیده‌اند. در مقابل، سینمای ایران از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون‌مدار ناتوان بوده است. سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقلاب، به دادگاه و فرآیند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و یا همچون سینمای بعد انقلاب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the structure of narrative in showing criminal courts in cinema; A Comparative Study of Iranian and Hollywood Cinema

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD farajiha 1
  • MOHAMMAD Ganjalishahi 2
1 iran- tehran- tarbiat modares university- law faculty- department of criminal law and criminology
2 Iran- Tehran- tarbiat modares university- law faculty- deprtement of criminal law and criminology
چکیده [English]

The subject of the present study is "Examining the General Structure of the Narrative in Court Films that Include Criminal Proceedings". The research method is narrative analysis in the above mentioned type of films. For this purpose, theories of reflection and structuralism have been used as foundations that can explain the manner and meaning of the narrative arrangement. The model adopted for structural analysis of narrative is Victor Turner's model, which divides narrative into four stages: rule breaking, crisis, solution-thinking, and reintegration (or the result of solution-thinking). Six films have been adapted to this model in Hollywood cinema and six films in Iranian cinema. Research shows that Hollywood cinema offers a uniform structure of court narratives based on the rule of law. In other words, these narratives, with their emphasis on the period of reflection, portray the court as a competent institution for resolving the crisis. In contrast, Iranian cinema has been unable to present a coherent and law-abiding court narrative. Relying on the power of the crisis period, Iranian cinema, either like the pre-revolutionary cinema, has given little power to the court and the criminal process, or like the post-revolutionary cinema, has portrayed the court as an inappropriate institution for justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • criminal courts in cinema
  • comparative study