مطالعه تأثیر کیفیت وبگاه و سرمایه اجتماعی بر هم‌آفرینی و نوآوری: با توجه‌ به نقش اشتراک دانش

نویسندگان

1 استاد. دانشگاه شیراز

2 دانشگاه تهران- واحد فارابی

3 دانشگاه تهران- پردیس فارابی

چکیده

امروزه با توجه‌ به رونق یافتن صنایع خدماتی، صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت شده و از آن به‌عنوان صادرات نامرئی یاد می‌شود.  با رشد گردشگران بین‌المللی، پاسخگویی به گردشگران بیشتر، چالشی برای صنعت توریسم می‌باشد.  یکی از رویکردهای بازارگرا که می­تواند به این چالش پاسخ بدهد، هم‌آفرینی است.  هدف این پژوهش مطالعه نقش هم‌آفرینی و اشتراک‌گذاری دانش بر ظرفیت نوآوری در صنعت گردشگری است.  جامعه آماری پژوهش حاضر، افرادی هستند که حداقل یک‌بار خرید اینترنتی مربوط به گردشگری از وبگاه‌های گردشگری داشته‌اند.  گردآوری اطلاعات به‌صورت پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده ‌شده است.  برای توصیف جمعیت‌شناختی نمونه مورد مطالعه از نرم‌افزار برنامه تحلیل آماری برای علوم اجتماعی و برای تأیید مدل و آزمون فرضیه‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار حداقل مربعات جزئی استفاده‌ شده است.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هم‌آفرینی موجب افزایش ظرفیت نوآوری شده و اشتراک‌گذاری دانش نیز این افزایش را تشدید می‌کند.  همچنین در این پژوهش تأثیر مثبت سه بعد کیفیت وبگاه (کیفیت نظام، کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات) و دو بعد سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی پیوندمدار و سرمایه اجتماعی پیوندبخش) بر هم‌آفرینی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Website Quality and Social Capital on Co-creation and Innovation: Considering the Role of knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Fatemh Mohammadi 2
  • Elham Kamyabi 3
1 Shiraz University
2 University Of Tehran, Collage of Farabi
3 Tehran University, Collage of Farabi
چکیده [English]

 
Nowadays due to the boom in the service industry, the Tourism Industry has become important and it is called invisible export. As international tourism grows responding to more tourists is a challenge for tourism industry. One of the market-oriented approaches that can meet this challenge is co-creation. The purpose of this paper is to study the role of co-creation and knowledge sharing on the capacity for innovation in tourism industry. The statistical population of the present study is people who have at least once had online shopping related to tourism from tourism websites. Data collection is a survey using a Likert scale-based questionnaire. Statistical analysis program software for social sciences (SPSS) was used to describe the demographic of the study sample and structural equation modeling with partial least squares (PLS) software was used to confirm the model and test the hypotheses. Research findings show that co-creation increases the capacity for innovation and knowledge sharing intensifies this increase. Also in this study, the positive effect of three dimensions of website quality (system quality, service quality and information quality) and two dimensions of social capital (linked social capital and linking social capital) on co-creation was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-creation
  • capacity for innovation
  • knowledge sharing
  • social capital
  • website quality