تحلیل نقش ادمن در تبلیغات تلویزیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناس ارشد هنر، پژوهشکدۀ توسعۀ کالبدی، سازمان جهاد دانشگاهی، کرمانشاه

چکیده

تبلیغات تلویزیونی، به عنوان محصولی فرهنگی با طیف وسیعی از مخاطبان می تواند به عنوان متنی
ایدئولوژیک مورد تحلیل قرار گیرد. از طرفی این آثار تصویری، برای جذب مخاطب بیشتر باید انواع
محدودیت ها و ممنوعیت ها را رعایت کند و از طرف دیگر، برای تغییر سبک زندگی مخاطبان و
تشویق آن ها به مصرف کالای مورد نظرشان، باید هدف تغییر جامعه را دنبال کند. این پژوهش در نظر
دارد با الهام از روش خاص ریچارد سایمون، و البته جرح و تعدیل و بسط آن، به تحلیل تبلیغات
تلویزیونی شبکه های سراسری در تابستان 99 بپردازد. از میان تمام تبلیغات، بنا بر پیش فرض های
روش شناختی تحقیق، تعدادی از آن ها برای ارائۀ یک روایت معنی دار انتخاب شده و مورد تحلیل قرار
می گیرند. در این روش نقش های مشتری، کالا و ادمن سه نقش اصلی هستند که در این مقاله به
تحلیل حضور نقش ادمن در تبلیغات، به صورتی کاربردی پرداخته می شود. همچنین در نظر داریم
در کنار تحلیل مطالعۀ موردی پژوهش، انواع حضور ادمن و طبقه بندی آن را، به عنوان هدفی فرعی
دنبال کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of "Adman" in TV commercials

نویسندگان [English]

  • Nader Amiri 1
  • Faraz Yavari 2
1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah
2 Master of Arts, Institute of Physical Development, ACECR, Kermanshah
چکیده [English]

Television advertising, as a cultural product with a wide range of audiences, can be analyzed as an ideological text. On the one hand, to attract more audiences, these visual works must observe all kinds of restrictions and prohibitions, and on the other hand, to change the lifestyle of the audience and encourage them to consume their desired product, it must pursue the goal of changing society. Inspired by the special method of Richard Simon, and of course its modification and expansion, this study intends to analyze the television commercials of the national networks in the summer of 2020. From all the advertisements, according to the methodological presuppositions of the research, some of them are selected and analyzed to present a meaningful narrative. In this method, customer, product, and Adman are the three main roles that in this study, the presence of Adman role in advertising analyzed practically. In addition to analyzing the case study of the research, we also intend to pursue the types of Adman''s presence and its classification as a sub-objective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV commercials
  • media
  • Narratology
  • Adman
  • Literary theory