انیمیشن های فانتزی و تخیل کودکان: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران؛ نویسنده مسؤول

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی، تلاش می کند تا به مطالعۀ رابطه میان انیمیشن های فانتزی
محور و تخیل کودکان بپردازد. برای نیل به این هدف با 65 کودک پسر و دختر در سنین 6 تا 12
سال مصاحبۀ نیمه استاندارد انجام شده است. کودکان در دو گروه جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند و
مصاحبه های به دست آمده تحلیل، کدگذاری و مقوله بندی شدند. نتایج نشان داد که تخیل کودکانی که
برنامه های فانتزی محور را زیاد تماشا می کردند، معطوف به فضای انیمیشن ها و شخصیت های
موردعلاقه شان بود و تخیل آنها بیشتر صرف تفکر یا تغییر در داستان های این برنامه ها می شد. همچنین
تصویر ذهنی کودکان در این گروه از آیندۀ جهان، تصویری متشکل از واقعیت و فانتزی بود و میان
خود واقعی و خود ایده آل کودکان فاصلۀ بسیاری وجود داشت. اما کودکانی که برنامه های فانتزی
محور را کم تر تماشا می کردند، بیشتر در باب آیندۀ دور و نزدیک و علل وقایع پیش آمده تفکر
می کردند. تصویر ذهنی کودکان در این گروه از آیندۀ جهان، تصویری واقعیت محور بود و میان خود
واقعی و خود ایده آل کودکان فاصلۀ منطقی برقرار بود. به عنوان نتیجه، داده های به دست آمده در
پژوهش حاضر نشان داد که کودکانی که برنامه های فانتزی محور را زیاد تماشا می کنند، همیشه در
چارچوب امر فانتزی، تخیل می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fantasy Animations and Children's Imagination

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shahghasemi 1
  • Maryam Khaleghipoor 2
1 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Master of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

This research has been carried out by a qualitative approach trying to study the relationship between fantasy based animations and children's imagination. To this aim, semi-standard interviews were conducted with 65 boys and girls aged 6 to 12 years. Children were studied in two separate groups and the interviews were analyzed, coded and categorized. The results indicate that Imagination of children who watched a lot of fantasy based programs, were focused on the atmosphere of their favorite animations and characters and their imaginations were mostly spent thinking or changing the stories of these programs. Also, the mental image of children in this group of the future of the world was a picture consisting of reality and fantasy, and there was a big gap between the real self and the ideal self of children. But children who watch only few fantasy-themed programs were more likely to think about the near and distant future and the causes of what happened. The mental image of children in this group of the future of the world was a reality-oriented image and there was a logical distance between the real self and the ideal self of children. As a result, the data obtained in the present study showed that children who watch a lot of fantasy-based programs, always imagine in the context of fantasy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Imagination
  • Virtual world
  • Animation
  • The real world