دیگربودگی، چندصدایی و گفت وگومندی در هنر تعاملی

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ؛ نویسنده مسؤول

2 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

چکیده

هنر تعاملی شاخه ای از هنر جدید است که اساس آن بر تعامل مخاطب با اثر هنری، هنرمند و نیز
دیگر مخاطبان است. در این ژانر هنری مخاطب از حالت انفعالی خارج شده، در فرایند خلق اثر هنری
بنا به اندیشه و سلیقة خود، نقش آفرینی می کند. بنابراین اثر هنری در هنر تعاملی ترکیبی از صداها و
اندیشه های مخاطبان است که با سهیم شدن در تجربه ای مشترک و در چارچوب طرح ریزی شدة آن با
یکدیگر به تعامل و گفت وگو می پردازند. این ویژگی ها در هنر تعاملی قابل انطباق با اندیشه های
میخائیل باختین است که به اهمیت مخاطب و مشارکت او در تولید اثر اشاره دارند. هدف این
پژوهش ارزیابی ویژگی های هنر تعاملی و جایگاه مخاطب در آن، مطابق با اندیشه های باختین است.
این پژوهش در جستجوی پاسخ این پرسش ها است: رابطة هنر تعاملی با اندیشه های باختین چگونه
است؟ براساس این رابطه، نقش و جایگاه مخاطب در ایجاد اثر هنری تعاملی چگونه تبیین می شود؟
این پژوهش با هدف بنیادی و روش تحلیلی تطبیقی انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز به -
صورت کیفی صورت گرفته است. در بیان نتایج آن می توان گفت مشارکت و حضور مخاطب در هنر
تعاملی، تنها یک رویداد ذهنی نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از فرایند آفرینش هنری است که بر
خروجی آن نیز تأثیر می گذارد و اثر هنری تعاملی، بنا به مشارکت و تعامل مخاطبان و دریافت کنندگان
آن با اثر، هنرمند و دیگر مخاطبان واجد ویژگی های دیگربودگی، چندصدایی و
گفت وگومندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Otherness, Polyphony and Dialogue in Interactive Art

نویسندگان [English]

  • Nastaran Norouzi 1
  • Majid Hatami 2
1 Assistant Professor, Architecture Department, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah
2 Master of Linguistic, Payame Noor University, South Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

Interactive art is a branch of modern art based on the audience's interaction with the work of art, the artist and other audiences. In this artistic genre, the audience gets out of passivity and plays a role in the process of creating a work of art according to their thoughts and tastes. Thus, interactive art is a combination of the voices and thoughts of the audiences, who interact and talk with each other by sharing common experiences and within its planned framework. These features in interactive art are compatible with the ideas of Mikhail Bakhtin, which point to the importance of the audience and their participation in the production of the work. The purpose of this study is to evaluate the characteristics of interactive art and the position of the audience in it, in accordance with Bakhtin ideas.
This study seeks to answer these questions: What is the relationship between interactive art and Bakhtin ideas? Based on this relationship, how is the role and position of the audience in creating interactive artwork explained? This research has a fundamental purpose and analytical-comparative method, and data analysis is qualitative. In expressing the results, it can be said that the participation and presence of the audience in interactive art is not just a mental event, but it is an integral part of the process of creating art, which also affects its output and an interactive work of art, depending on the participation and interaction of the audience and its recipients with the work, the artist and other audiences, has the characteristics of otherness, polyphony and dialogue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive art
  • audience
  • otherness
  • polyphony
  • dialogue