اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا دهقان نیری

جامعه شناسی و ارتباطات دانشیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

adehghanut.ac.ir
61117808


علیرضا دهقان نیری در سال 1375 در رشته جامعه شناسی از دانشگاه نیوساوثث ویلز در کشور استرالیا فارغ التحصیل شد و هم اکنون دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران می باشد.