مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (GMJ) - اعضای هیات تحریریه