اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

الهه شمس کوشکی

ارتباطات و رسانه مدیر داخلی مجله

gmjut.ac.ir
61117808


خانم شمس به عنوان مدیر ارتباطات و داخلی با مجله همکاری می کند.