اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد، گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی منتظرقائم

دانشیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

mmontazerut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی شکوری

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

shakooriut.ac.ir

دکتر حسین افخمی

جامعه شناسی و ارتباطات دانشیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

hafkhami48yahoo.com

دکتر حسن بشیر

ارتباطات و فرهنگ دانشیار ارتباطات و فرهنگ دانشگاه امام صادق

www.hbashir.blogsky.com
drhbashir100gmail.com
98-21-88094913

دکتر پویا علاءالدینی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

palaediniut.ac.ir
98-21-61117889

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

جمعیت شناسی استاد گروه جمعیت‏ شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
ایمیل :

erf.org.eg/wp-content/uploads/2015/12/Mohammad_Shavazi_CV14..pdf
mabbasiut.ac.ir

دکتر احمد شکرچی

پژوهش علوم اجتماعی استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

shekarchi.sociologygmail.com

خانم دکتر زهرا رهبرنیا

هنر تصویری دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir

دکتر فردوس آقا گل زاده سیلاخوری

زبانشناسی همگانی استاد زبانشناسی همگانی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ferdowsgyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مهدی سمتی

communication استاد گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات، دانشگاه ایلی نویز شمالی (آمریکا)

www.mehdisemati.com/www.mehdisemati.com/Home.html
msematiniu.edu

دکتر راب شیلدز

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آلبرتا (کانادا)

www.ualberta.ca/arts/about/people-collection/rob-shields
rshieldsualberta.ca
001-780-492-0488

دکتر یحیی کمالی پور

ارتباطات استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری، دانشگاه دولتی کارولینای شمالی

yahyakamalipour.com/
kamalipouryahoo.com
336-285-3439