اعضای هیات تحریریه

جانشین سردبیر

دکتر حمید عبداللهیان

جامعه شناسی و ارتباطات گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

www.linkedin.com/in/hamid-abdollahyan-73976b11/
habdolahut.ac.ir
61117842
0000-0003-4852-5300

h-index: 5  

حمید عبداللهیان در سال 1375 از دانشگاه کارلتون در کشور کانادا در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شد و اکنون به عنوان استاد ارتباطات در دانشگاه تهران خدمت می کند.