مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (GMJ) - واژه نامه اختصاصی