نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

مسعود غلامعلی لواسانی؛ آرش آذرنییاد؛ پریا مهمان پذیر؛ حمید رضائیان