نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-227

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی