نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تأکید بر آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 276-301

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی