بازنمایی ارزش های اجتماعی زن در سینمای بعد از انقلاب :مقایسه دو دوره اصلاح طلبی و اصولگرایی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علا.ه طباطبایی

چکیده

مسئله این پژوهش، چگونگی بازنمایی عملکرد اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران است. برای این منظور با استفاده از روش کیفی تلفیقی نشانه شناسی، بازنمایی ارزش‌های زن در سینمای بعد از انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. در چارچوب نظری این تحقیق نظریه نمایش جنسیت و کنش متقابل گافمن و ایده آل تایپ ماکس وبر استفاده شده اند و بدین ترتیب الگوهای تفسیری و تفسیر ارزش­های اجتماعی بازنمایی شده در خصوص زنان در سینمای بعد از انقلاب ساخته شده اند. نمونه‌های انتخاب شده در دو سطح تحلیل (الگوی روایت بارت، الگوی سلبی و کادوری) مورد مطالعه قرار گرفته­اند. با مشاهده و تحلیل فیلم‌ها طبق الگوهای بیان شده، یافته‌‌های تحقیق در دو الگوی تفسیری بیان شده­اند. مدل "تحول سوژگی؛ دگرگونی در تفسیر" بیانگر برساختگی "صبر و تحمل" و "دگرگونی در اندیشه و تفسیر زن" و مدل "دروغ، چندچهرگی؛ فریب ساختار" بیانگر برساختگی "دروغگویی" به عنوان عملکرد اجتماعی تکرارشونده و ارزش اجتماعی زن در سینمای ایران پس از انقلاب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-revolutionary Iranian Cinema and the Representation of Woman Social Values: a Comparative Analysis of the Reformist and the Fundamentalist Periods

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdizadeh 1
  • Abdol-reza Zandi 2
چکیده [English]

This paper explores the question of how post- revolutionary Iranian cinema represents woman’s social values. We used Goffman’s gender display theory and his interaction theory to make up our theoretical framework for such study, and added Max Weber’s concept of ideal type to address the issue in a more plausible way. The latter section of our theoretical approach was used with the intention to make interpretive patterns of the represented social values of women in post revolutionary Iranian cinema.

Methodologically speaking, this study employed semiotics study that falls in the category of qualitative methods. To meet the requirement of such approach we selected a number of non-probabilistic samples as units of observation from among movies that matched the necessities of our theoretical approach. The samples were analyzed at two different levels 1- Barthes’ narration model, 2- Keith Seleby & Ron Kowdery models.

The findings are presented here based on two following descriptive patterns: 1) “transformation of subjectivity; i.e., a change in interpretation”. This pattern indicates that values such as “patience and tolerance” are constructed; and 2) “a lying, multi-faced and deceptive figure” that indicates the precedence of a constructivist model of lying. This type of female identity is represented as a socially repetitive behavior and a value that represents how women are depicted in cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • social values
  • Sex
  • Semiotics