دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
3. خبر و جنگ نرم

مهدی صباغیان بیدگلی؛ مهدی هوشیار