تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه "اخراجی ها"

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی شیوه ها و راهبردهای متنی شده بازنمایی ایدئولوژی در سه گانه اخراجی هاست تا پاسخ این پرسش را بیابد که چگونه این سه گانه به انتقال ایدئولوژی می پردازند. از این جهت، دغدغه اصلی مقاله پاسخ به این پرسشها است که سه گانه اخراجی ها به عنوان هنر عامه پسند چگونه ایده های طبقه مسلط را بازتاب می دهند؟ چگونه ایدئولوژی آنها را انتقال می دهند؟ و برای بیان آن از چه روش ها و راهبرد هایی استفاده می­کنند؟ تحلیل این سه­گانه با استفاده از چارچوب نظری متشکل از مفهوم ایدئولوژی در نظریه تحلیل انتقادی گفتمان ون دایک و روش شناسی تحلیل متنی تامپسون صورت گرفته است و نشان می دهد که بیشترین تلاش این سه گانه ایجاد "وحدت ملی" است. البته در اخراجی های 1 و 2، بستری که این مسئله در آن به چالش کشیده می شود همانا دوران جنگ است در حالیکه در اخراجی های 3، این بستر به دوران حساس انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مربوط می شود. نتایج تحلیل حاکی از آن است که فیلم به­عنوان یکی از صور نمادین که قابلیت ویژه­ای در روایت یک ایدئولوژی دارد، علاوه بر انتقال آن، می­تواند به­عنوان یکی از اشکال بازتولید قدرت، در جهت بازنمایی مفاهیم خاصی که مقصود سازنده می باشد، عمل کند. همچنین فیلم با سکوت درباره سایر معانی، آنها را به حاشیه رانده و معانی و مفاهیم ایده آل خود را برجسته کرده و از این رو در راستای حفظ اولویت­های فرهنگ مسلط حرکت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Art as a Text; Focusing on Analysis of Norma Jeane's Work Played at Venice Biannual, 2011

نویسندگان [English]

  • Zahra Rahbarnia 1
  • Maryam Kheiry 2
چکیده [English]

This paper presents an analysis of Interactive Art and compares it to Roland Barthes' theories regarding “The Death of the Author” and “Text” to indicate whether one is following the other. At the theoretical level the paper offers Roland Barthes’ theories as opposed to interactive art’s characteristics, and uses a case study on Venice Biannual interactive art work presented by Norma Jeane to claim Barthes' theories are compatible with Jean's work. We used a descriptive-analytical method to put such claim to test. We also used documentary and internet sources as our necessary data to examine our claim. Some of the findings indicated that there is a harmony between Barthes' theories and this piece of work. It also indicates that there is an interacting process of producing through which the choice of media selection, interaction and participation of the audience in creation of the work, cooperate hand-in-hand so to give rise to transformation of the art piece into art text. The same process results in the fading away of the artist who is the creator of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interactive art
  • Roland Barthes
  • Norma Jeane
  • Text
  • Death of the Author