تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

نویسندگان

1 استاد گروه جامع هشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با مطالعه انواع اقلام و مواد تبلیغی کاندیداها در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، سعی دارد برخی از محورها و نکات تبلیغی و انتخاباتی این دوره را تحلیل کند. موضوعاتی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: چگونگی تبلیغ در بین کاندیداها از نظر انفرادی و یا جمعی بودن، ذکر گروه یا گروه‏های حامی در تبلیغات، وضعیت پوشش، آرایش و چهره در عکس‏های انتخاباتی افراد و یا گروه‏های شرکت کننده، وضعیت اولویت نوع، جنس و رنگ مواد تبلیغی مورد استفاده، وضعیت استفاده از نماد، ذکر نشانی در تبلیغ و همچنین چگونگی عضویت و عدم عضویت افراد در یک یا چند گروه یا ائتلاف. ضمنا ویژگی‏های منتخبین بر اساس محورهای مذکور را نیز مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Election Campaign in 3rd Islamic City Council Election in Tehran

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Sedigh Sarvestani 1
  • Seyed Ahmad Firouzabadi 2
  • Hossein Imani Jajarmi 2
1
2
چکیده [English]

This research is using election campaign materials of candidates in 3rd Islamic city council election in Tehran to analysis the idea and discourses of this election. The Themes of concern in this election are as follow: ways of campaigning among candidates as independent individuals or members of groups, acknowledging a particular sponsoring group or groups, their attire and faces in their campaigning pictures, the materials they have used to campaign with, and their membership in one or few campaigning coalitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • Social Responsibility
  • Social Alienation
  • Social support
  • lack of professional and educational efficiency
  • self-respect