دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1386 
تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی