مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه پدیده اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در عصر ارتباطات می­پردازد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه­یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در سال 1385 شمسی درباره وضعیت این پدیده در ایران است. جامعه آماری را نوجوانان و جوانان 25-15 ساله شهر تهران که به اینترنت دسترسی دارند تشکیل می‏دهد. حجم نمونه نیز برابر با 800 نفر است. نتایج حاکی از آن است که پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در ایران نیز وجود دارد هرچند استفاده اکثر نوجوانان و جوانان از اینترنت بنظر طبیعی می‏رسد. همچنین، براساس نتایج این مطالعه، استفاده اعتیادی از اینترنت در بین برخی از نوجوانان و جوانان، با مسائلی مانند عدم­مسئولیت­پذیری اجتماعی، انزوای اجتماعی، فقدان حمایت اجتماعی، ناکارآمدی تحصیلی و کاری ارتباط مستقیم و با احساس خودارزشی ارتباط معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Internet Addictive Behavior among Teenagers and the Youth (15 to 25 years old) in Tehran

نویسندگان [English]

  • Said Moidfar 1
  • Karam Habibpour Gotabi 2
  • Ahmad Ganji 3
چکیده [English]

This paper examines the addictive phenomena of internet use as a social issue of the modern time. It is now more than a decade that internet addictive behavior has been identified to be considered as one of the ever-developing process in developing countries. This phenomenon has had various malfunctions for individuals, families and society at large. This paper which is the result of a survey research in 2006 examines the consequences of the development of addictive internet use in Tehran. The target population of this study includes teenagers and the youth of 15 to 25 years old who were heavy users of internet in Tehran. The 800 samples were chosen though a probability sampling method and analytical results apply to this sample. The tentative results indicate that addictive internet use is also an issue in Iran although based on standards one cannot consider this behavior to be addictive rather natural. The results also indicate that internet addictive use is in direct correlation with factors such as feeling of social responsibility, social alienation, lack of social support, lack of professional and educational efficiency, and in reverse correlation with feeling of self-respect

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • Social Responsibility
  • Social Alienation
  • Social support
  • lack of professional and educational efficiency
  • self-respect