تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگهای فارسی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله به تحلیل شیوه هایی می پردازد که بلاگرها به کار می برند تا ارزشها و هنجارهای فردی، و تا حدودی ارزشها و هنجارهای گروهی و اجتماعی خود را بازنمایی کنند. توضیح آنکه، وبلاگ رسانه‌ای شخصی است که به سادگی و فارغ از محدودیت‌های دنیای واقعی و به دور از موانع اجتماعی حاکم بر سایر رسانه‌ها می‌تواند برای بیان نیازها، باورها، و ارزش‌های فرد مورد استفاده قرار بگیرد. هدف مقاله حاضر که با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از مقیاس شوارتز در سنجش ارزش‌ها انجام شده است، پاسخ‌گویی به این پرسش است که بلاگرهای ایرانی در وبلاگ‌هایشان عموماً به بازنمایی چه ارزش‌هایی می‌پردازند؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بلاگرها از فضای وبلاگ، بیشتر برای بازنمایی آن بخشی از ارزش‌های خود که در دنیای واقعی و سایر رسانه‌ها کمتر ارائه می‌شود، استفاده می‌نمایند. لذا بازنمایی ارزش‌های بُعد تمایل به تغییرات، به خصوص لذت‌گرایی و برانگیختگی در وبلاگ‌ها بیش از سایر ابعاد و مقولات ارزشی می‌باشد. مقاله همچنین به ارزیابی تفاوت های جنسیتی در بازنمایی ارزش‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Modes of Value Expression in Persian Weblogs

نویسندگان [English]

  • Susan Bastani 1
  • Maryam Farmahini 2
چکیده [English]

Weblog is a personal medium in which bloggers can present their needs, believes, and values, free from the constraints of real world and social barriers that rule over other media. By usingqualitative content analysis and Schwartz’s value inventory, this research attempts to explore the kinds of values expressed in weblogs of Iranian bloggers. Findings indicate that bloggers mostly use blog-sphere to represent that part of their values which have been less represented in the real world and especially in other media. Based on the results, values such as Hedonism and Stimulation, which are collated into a larger group named “Openness to Change”, are expressed more than other dimensions and categories of values in weblogs. Gender differences in value representation are also explored

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblog
  • Value representation
  • Gender
  • Schwartz’s Inventory