مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی روستاهای استان فارس

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد شرکت مخابرات استان فارس

چکیده

هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان فارس است. چارچوب نظری مورد استفاده مبتنی بر پژوهش‏های پیشین داخلی و خارجی و‏ترکیبی از نظریه‏های جامعه‏شناختی و جامعه اطلاعاتی است. مدل تجربی برگرفته از آن شامل 18 متغیر مستقل و پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات به‏ مثابه متغیر وابسته است. این پژوهش به شیوه پیمایش در 68 روستای استان فارس که دارای این فنآوری هستند با حجم نمونه 389 خانوار انجام شده است. پس از آزمون 18 فرضیه، نتایج به‏دست آمده چنین است: بین سن، شغل، تحصیلات، آشنایی با زبان انگلیسی، دانش و آگاهی روستائیان، نگرش روستائیان به زیر ساخت‏ها و تجهیزات فراهم شده در دفاتر، نوع و نحوه ارائه خدمات در دفاتر، کنترل و نظارت، تبلیغات، وجود انگیزه برای بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش روستائیان در مورد رایانه، میزان مهارت کارگزاران، دستورالعمل‏ها و آیین نامه‏های مربوط به دفاتر، نگرش روستائیان به اهداف دولت و نگرش روستائیان به سرمایه‏گذاری و هزینه‏های انجام شده در دفاتر با پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‏داری وجود دارد. در مقابل بین جنس، درآمد و نگرش روستائیان به مدیریت دفاتر با پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‏داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Factors Affecting on Acceptance and Usage of ICT: A Case Study of the Rural Areas of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Abdolali Lahsaeizadeh 1
  • Arezo Habibi 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is a survey of factors affecting acceptance and usage of ICT in rural Fars province. The theoretical frame is based on review of literature and sociological as well as informational society theories. The empirical model has 18 independent variables and "acceptance and usage of ICT" as a dependent variable. This research was based on survey method conducted in 68 villages with 389 households as a sample. After testing the hypotheses, the results are as follow: There are significant relationship between age, occupation, education, knowing English, rural people knowledge, attitude toward infrastructures, type of services, control, advertisements, incentive for using ICT, computer training, knowledge of ICT official, ICT official agenda, rural awareness of state aims, coast of ICT rural centers and acceptance and usage of ICT. In contrast, there are no significant relationship between sex, income and rural people attitude toward ICT management in rural offices and acceptance and usage of ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Rural Rea
  • Acceptence
  • Usage