مخاطب، ارتباطات "رسانه‌ای" و پایان ارتباطات "جمعی":مطالعه رابطه بین میزان تعلقات فرهنگی ایرانیان مقیم تورنتو و چگونگی استفاده آنان از رسانه‌های تصویری

نویسنده

استادیار رشته علوم ارتباطات، محقق مدعو دانشگاه یورک، تورنتو ـ کانادا

چکیده

با به پایان رسیدن عصر ارتباط "جمعی" و جایگزینی ارتباط "رسانه‌ای" و همچنین رفتار غیر قابل پیش‌بینی مخاطبان به‌دلیل افزایش سواد رسانه‌ای، تعدد و تنوع وسایل ارتباطی، امکان دسترسی به وسایل ارتباطی گوناگون و بسیاری از عوامل روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و فنآورانه دیگر از یک‌سو، و افزایش میزان تحرک جغرافیایی و مهاجرت افراد از سوی دیگر، مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن دو رویکرد "جامعه‌شناختی" و "نشانه‌شناختی" و تلفیق دیدگاه‌های "مخاطب‌محور" و "رسانه‌محور" با تکیه بر پیشینه و هویت فرهنگی مخاطبان، رفتار رسانه‌ای آنان در مهاجرت را مورد بازبینی قرار دهد. به این منظور رفتار رسانه‌ای ایرانیان شهر تورنتو در کشور کانادا با استفاده از روش پیمایش مطالعه می‌شود. در این مطالعه رابطه بین میزان تعلقات فرهنگی مخاطبان و چگونگی استفاده آنان از رسانه‌‌ها، و همچنین رابطه بین نیازهای آنان و نوع رسانه انتخابی شناسایی می‌شود. در این مقاله گزارش نتایج حاصل از پژوهش در دو بخش نظری و میدانی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audience, “ Media” Communication and the end of “ Mass” Communication: Studying the relation between cultural dependency of Iranians in Toronto and their media consumption

نویسنده [English]

  • Nastaran Khadjehnoori
چکیده [English]

Considering the shift from “Mass” to “Media” communication and many psychological, sociological and technological factors such as unpredictable behavior of audiences, increased media literacy, diversification of media and availability of different media at one hand, and the increased degree of geographic mobility and immigration on the other, this article is to study the media behavior of audiences in immigration regarding their cultural identities and background. By combining the audience oriented and media dominated approaches, in this article the sociological and semiological approaches in television studies have been emphasized. In this respect by conducting a field study, the media behavior of Iranians in Toronto has been studied and the correlation between their cultural dependency and the way they consume the media and also the correlation between their needs and the type of selected media have been inspected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media communication
  • audience oriented approach
  • media dominated approach
  • mass audience
  • functions of audience
  • audience’s needs
  • cultural identity dependency