رسانه‌های‌اجتماعی و هویّت جهانی، مطالعه‌ی پلتفرم اینستاگرام

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، تهران ،ایران

2 علوم ارتباطات اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده

عاملیت نه به­ صورت صرف در دست آدمیان بلکه به­ صورت شبکه‌ای بین آدمیان و غیر آدمیان ظهور پیدا می‌کند.  فلسفه‌ی تکنولوژی و به ­تبع فلسفه‌ی رسانه‌ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است؛ تمرکز این مقاله بر­ر‌وی عاملیت پلتفرم اینستاگرام است.  این‌که چگونه این پلتفرم دارای کنش‌مندی می‌شود که هویّت جهانی را به ­وجود می‌آورد.  چهار میانجی­گر تکنیکی برونو لاتور شامل: ("ترجمه"، "ترکیب"، "نهان­سازی بازگشت ­پذیر" و "واگذاری دستورالعمل‌ها") است؛ که می‌توانند ابزاری باشند برای فهم ماهیّت و هستی‌شناسی پلتفرم اینستاگرام  و با این چهار میانجی­گر، توصیف، تحلیل و تبیینی از آن‌ ارائه داد.  اساس و ماهیّت پلتفرم‌ اینستاگرام، "انسان" و به ­صورت خاص، "فردگرایی" است.  که نزدیکترین پارادایم‌ فکری به آن لیبرالیسم است.  در نتیجه ­ی این تحقیق با­توجه به شاخص‌هایی که از اینستاگرام، از طریق میانجی­گری تکنیکی لاتور به­ دست می‌آید؛ "هویّت‌ جهانی" در بستر پلتفرم اینستاگرام محقق می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Media and Global Identity; A Comparative Study of Instagram and Telegram

نویسندگان [English]

  • mehri bahar 1
  • mohammad javad bijani 2
1 Social communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Social Communication Sciences.social sciense.University of Tehran.tehran.iran