دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-181 
1. راهبردهای بازاریابی سازمان‌های رسانه‌ای از طریق رسانه‌های اجتماعی

صفحه 1-21

وحید آقا محسنی؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ سیدمهدی شریفی؛ عزت اله عباسیان