نقش قهرمان در فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی براساس اندیشه هگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه سینما، دانشکدۀ هنر، دانشگاه دامغان

چکیده

قهرمان محق اصطلاحی است که از فلسفه و تحلیل هگل 1 در باب تراژدی استخراج شده است. هگل
با توجه به دستگاه فلسفی اش، تراژدی آنتیگونه 2 نوشته سوفوکل 3 را تحلیل کرد و استنباطش این بود
که در این تراژدی نبرد بین دو آگاهی صورت گرفته است. در واقع هگل با تحلیل نمایشنامۀ آنتیگونه
اثر سوفوکل مفهوم جدیدی از قهرمان را ارائه داد و ادعا کرد که تراژدی نبرد میان دو نیروی خیر است
نه جدال خیر با شر. نظریۀ هگل در باب قهرمان تراژدی می تواند سرآغازی برای قهرمان در تراژدی
مدرن باشد. تراژدی مدرن درعین حال که شباهت هایی با تراژدی یونان باستان دارد، ویژگی های
منحصربه فردی دارد که آن را با تراژدی کلاسیک متمایز می سازد. فیلم درباره الی ساختۀ اصغر فرهادی
آدم هایی را به تصویر می کشد که با هم بر سر مسئله ای به نزاع و جدال می پردازند؛ اما به نظر می رسد
این شخصیت ها، فقط قهرمانانی محق هستند که تفکرشان با هم متفاوت است. در پژوهش حاضر که
به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهدۀ فیلم انجام شده است، علاوه بر -
تحلیل تراژدی یونان و تراژدی مدرن و تفاوت ها، تلاش شده است مفهوم و نقش قهرمان را براساس
دیدگاه هگل در فیلم درباره الی مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roll of Hero in "About Elly" Film, Directed by Asghar Farhadi based on Hegel Thoughts

نویسنده [English]

  • Asadollah Gholamali
Assistant Professor, Faculty of Art, Damghan University
چکیده [English]

Entitled Hero is a term extracted from philosophy and Hegel's analysis on tragedy. Based on his philosophical instrument, Hegel analyzed "The Tragedy of Antigone" by Sophocles and presumed that there was a battle between two perceptions. Indeed, Hegel presented a new understanding of Hero by analyzing Sophocles' Antigone and claimed that the tragic battle was between two good powers rather than good and evil. Hegel's theory on the tragedy hero might be a start for the hero in the modern tragedy. Despite sharing some similarities with ancient Greece's tragedy, modern tragedy possesses exclusivities which discriminate it from classic tragedy. Asghar Farhadi's "About Elly" depict people who fight over an issue but it seems that these characters are only rightful heroes who think differently. In this research which has been conducted by descriptive-analytical method, using library resources and watching films, it has been attempted to analyze the tragedy of Greece, Modern tragedy and their differences, as well as to study the concept and role of hero on the basis of Hegel's views in "About Elly" film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Tragedy
  • Hegel
  • Hero
  • About Elly