تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و علوم اجتماعی/ پژوهشگاه نیرو/ تهران / ایران

2 مدرس و پژوهشگر رسانه

3 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دکتری مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، برای ارزیابی وضعیت توسعۀ برق تجدیدپذیر در ایران، از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه استفاده شده است. نتایج این پژوهش از تحلیل گفتمانی 131 متن نمونه شامل خبر، مصاحبه و گزارش‌های حاوی نقل‌قول مسئولان یا افراد صاحبنظر در حوزۀ انرژی ایران حاصل شده است. نتایج تحلیل نشان داد که از میان سه گفتمان اصلی رقیب (گفتمان برق فسیلی، گفتمان برق تجدیدپذیر و گفتمان برق هسته‌ای)،‌ نزاع آشکار میان دو گفتمان «برق فسیلی» و «برق تجدیدپذیر» در جریان است. گفتمان برق فسیلی که مأموریت «تأمین انرژی کشور» را بر عهده داشته، «خودی» محسوب شده و به عنوان «برق مناسب ایران» هژمونیک شده است. گفتمان انرژی هسته‌ای نیز به دلیل اهمیت استراتژیک، از حمایت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین دو گفتمان فسیلی و هسته‌ای، گفتمان تجدیدپذیر را به حاشیه رانده و آن را به «دیگری» تولید برق در ایران تبدیل کرده‌اند. در تقویت گفتمان برق تجدیدپذیر، نقد سیاست‌های تبعیضی در بخش فسیلی و مشکلات تولید آن از جمله آلودگی‌های محیط زیستی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Discourse of Renewable Electricity Generation in Iran

نویسندگان [English]

  • asharaf-sadat pasandideh 1
  • farzaneh nezakati rezapour 2
  • mohsen gholami 3
  • aslan gholami 4
1 Assistant Professor of management and social science department -Niroo Research Institute-Tehran-IRAN
2 Research specialist in communication and media-Tehran-IRAN
3 PhD in Sociology-Shahid Beheshti University-Tehran,-IRAN
4 PhD in Mechanical Engineering-Shahid Beheshti University-Tehran-IRAN
چکیده [English]

In this study, to evaluate the position of renewable electricity in Iran, the method of Laclau and Mouffe discourse analysis has been used. The results of this study are derived from the discourse analysis of 131 sample texts including news, interviews and reports containing quotations from officials or experts in the field of energy in Iran. The results of our analysis showed that among the three main competing discourses naming fossil electricity discourse, renewable electricity discourse and nuclear electricity discourse, there is an obvious conflict between the two discourses of "fossil electricity" and "renewable electricity". The discourse of fossil electricity, which has the mission of "supplying the country with energy", is considered "insider" and has become hegemonic as "suitable electricity for Iran". The nuclear energy discourse also has a special supportdue to its strategic importance. Thus, the two fossil and nuclear discourses have eliminated the renewable electricity discourse and turned it into the "other" of electricity generation in Iran.
In order to strengthen the discourse of renewable energy in Iran, we need to try to improve the status of this energy through the expansion of dialogue, community participation and social consensus. For this purpose, criticism of discriminatory support policies for fossil power generation and its problems, including environmental pollution, should be given serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Discourse analysis"
  • "Discourse conflict"
  • "Renewable electricity"
  • "Fossil electricity"
  • "Nuclear energy"