دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1400، صفحه 1-129 
تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران

صفحه 101-122

10.22059/gmj.2022.344488.1262

اشرف السادات پسندیده؛ فرزانه نزاکتی رضا پور؛ محسن غلامی؛ اصلان غلامی