کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد دهاقان

2 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

نویسندگان مقاله سعی داشته‌اند چگونگی خوانش ایران در فضای مجازی را در میان جوانان مطالعه کنند. براساس رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و استفاده از نمونه‌گیری نظری، 22 نفر از جوانان فعال در فضای مجازی در شهر یزد انتخاب و مصاحبه شدند. فرایند نمونه‌گیری نظری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرارگرفت و یافته‌ها در قالب خط داستان (شامل 18 مقوله اصلی و یک مقوله هسته) و مدل پارادایمی ارائه شد. به‌‌طور‌کلی روایت‌های جوانان فعال در فضای مجازی از ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که به واسطه دانش تاریخی- محلی و کاشت رسانه‌ای و همچنین در فضای سیال رسانه‌ای، ارزیابی‌های شناختی‌ جوانان از ایران با پویایی‌های متفاوتی همراه می‌شود و وضعیتی پیدا می شود که در آن سرافکندگی و ناامیدی با امید و افتخار ترکیب می‌شود. در چنین وضعیتی جهان ذهنی و عینی مشارکت‌کنندگان به‌طورمداوم درگیر بازاندیشی‌های فراگیر در ارزش‌های ملی و بومی می‌شود که راهبردها و پیامدهای متفاوتی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Qualitative exploration of how young people read Iran in Instagram

نویسندگان [English]

  • neda javaherchian 1
  • Seyed alireza Afshani 2
1 University of Dehagan
2 Associate Professor of Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University
چکیده [English]

The present study has tried to examine how to read Iran in cyberspace among young people. Based on qualitative approach and grounded theory, micro influencers were selected and studied using theoretical and objective sampling. Sampling continued until the researchers concluded that new information would be the repetition of the former information. Data were collected through the study of sources and interviews with experts and technical notes. After refining the initial code and combining overlap and exemplifier codes, the findings were presented in the form of a story line including 18 main categories and one core category and a paradigmatic model. The research paradigm model represents the flow of processes and activities that have occurred in the context of the study. In general, the narratives of young people from Iran reflect the fact that they are accompanied by different dynamics due to historical-local knowledge and media planting as well as a fluid media environment. There is a situation in which shame and hopelessness are combined with hope and honor. In such a situation, the subjective and objective world of the participants continuously involve universal reflections on national and indigenous values which brings them different strategies and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readings from Iran
  • Anomalous Cognitive Assessment
  • Microinfluencer
  • Instagram