تأثیر انتخاب‌های مخاطبان بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران تحت فضای رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

نوع نگرش مخاطبان عامل اصلی اثرگذاری بر رفتار انتخاب کاربران است. پیام‌های منتشرشده توسط رسانه‌ها قادرند ذهنیت مخاطبان را نسبت به ایده‌ها و محصولات مختلف شکل دهند و یا اینکه در باورهای رایج تغییراتی را به وجود آورند. از آنجا که ذهنیت شکل گرفته تحت تأثیر این فضا می‌تواند بر حوزه‌های گوناگونی از جمله طراحی کالبدی معماری نیز اثرگذار باشد، بنابراین نیاز است تا شناخت و درک بهتری از نگرش کاربران فضای رسانه‌ای نسبت به عوامل مؤثر بر انتخاب مخاطبان و عناصر کالبدی معماری صورت گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل اثرگذاری قصد و انتخاب مخاطبان (تحت تأثیر فضای رسانه‌ای) بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران است. برای انجام این مطالعه، پس از استخراج عوامل مؤثر بر قصد و انتخاب مخاطبان رسانه با استفاده از رویکرد تحلیل نشانه شناختی، مؤلفه‌های کالبدی معماری شناسایی شده‌اند. در ادامه تأثیر قصد و انتخاب مخاطبان بر کالبد معماری معاصر با استفاده از روش تحلیل توصیفی-همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری تحلیل شده‌است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان رسانه بر کالبد معماری معاصر تأثیر مثبت و معنادار آماری دارند. افزون بر این یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان به ترتیب اولویت عبارت‌اند از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها در به‌کارگیری رسانه، محتوای فضای رسانه‌ای و اقتضائات آن، زمینه فردی و شخصیتی معمار و تحلیل فضای جامعه معماری. همچنین از منظر بعد کالبدی نیز مؤلفه‌های شکل‌دهنده کالبد معماری متأثر از فضای رسانه‌ای به ترتیب اهمیت شامل عملکرد، هویت، نظم/بی‌نظمی، جذابیت/دافعه و محیط‌زیست هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Audience Choices on the Physical Developments of Contemporary Iranian Architecture under the Media Space

نویسندگان [English]

  • maliheh javidmehr 1
  • Seyed Rahman Eghbali 2
  • Hasan Zolfagharzadeh 3
1 Ph.D. Candidate of Architectural Engineering, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Architectural Engineering, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Associate Professor of Architectural Engineering, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The type of audience attitude is the main factor influencing the behavior of users' choices. Messages published by the media can shape the audience's mindset. Since the mentality formed under the influence of this space can affect various areas, including the architecture physical design, so it is necessary to better understand the attitude of users of media space to the factors affecting the choice of audience and architecture physical elements. The purpose of this study is to analyze the effect of intention and audience choice on the physical developments of contemporary Iranian architecture. For this purpose, after extracting the factors affecting the intention and selection of media audiences, the architecture physical components were identified using thematic analysis. Then, effect of audience intention and choice on the body of contemporary architecture has been studied. The results indicate that the factors affecting the intention and choice of media audiences have a positive and significant effect on the body of contemporary architecture. In addition, the findings show that the factors affecting the intention and choice of the audience, in order of priority, are the capabilities and capacities in using the media, the content of the media space and its requirements, the individual and personality background of the architect and the analysis of the architectural community. Also from the perspective of the physical dimension, the components that shape the architectural body are influenced by the media space including function, identity, order/disorder, attractiveness/repulsion, and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention and Choice
  • Architecture
  • Media
  • Physical Developments
  • Analysis of Structural Equations