مطالعه رابطه مهارت‌های اینترنتی با میزان بهره‌مندی دانش آموزان شهر شیراز از فرصت‌های اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش جامعه شناسی و بنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 بخش جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سرعت و وسعتی که امروزه کودکان و نوجوانان از فن‌آوری اینترنت و موبایل در زندگی روزمره خود استفاده می‌کنند در تاریخ اجتماعی انتشار فن‌آوری بی‌سابقه است. اجتناب ناپذیری استفاده از اینترنت لزوم پرداختن به موضوع فرصت‌های اینترنتی را در حوزه پژوهش و سیاست‌گزاری ضروری ساخته است. پیمایش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین مهارت‌های اینترنتی و میزان بهره‌مندی نوجوانان از فرصت‌های اینترنتی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم شهر شیراز بوده و پاسخگویان با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با 98 درصد فاصله اطمینان و 4 درصد خطا 844 نفر تعیین و در نهایت 869 دانش‌آموز پرسشنامه برخط این مطالعه را تکمیل کرده‌اند. نتایج توصیفی حاکیست بیشترین بهره‌مندی دانش‌آموزان از فرصت‌های اینترنتی به ترتیب مربوط به ارتباطات اجتماعی، تفریح و سرگرمی و کمترین آن به‌ ترتیب فرصت‌های مشارکت مدنی- سیاسی و خلاقانه بوده‌ است. در بخش مهارت‌ها، نتایج نشان داد بالاترین میانگین مربوط به مهارت عملیاتی و کمترین میانگین مربوط مهارت اطلاعاتی بوده است. نتایج استنباطی مطالعه نشان داد، تمامی انواع مهارت‌های اینترنتی تاثیری مثبت و معنادار بر تمامی فرصت‌های اینترنتی داشته‌اند. همبستگی بین متغیر کل مهارت‌ها و کل فرصت‌ها (483/.r=) نشان‌دهنده یک رابطه مثبت و به لحاظ شدت متوسط بوده است. یافته‌ها بیانگر آن است که می‌توان با اطمینان بالایی مدعی شد تنها با افزایش مهارت و سواد اینترنتی نوجوانان تا حد بسیار زیادی بهره‌مندی آنان از فرصت‌های اینترنتی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Internet skills and internet opportunities among Students in Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Abbasi Shavazi 1
  • Fateme Jafarian 2
  • Mohammad Taghi Iman 2
1 Department of Sociology and social planing, Faculty of Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Sociology, Sociology department, Shiraz University Shiraz Iran
چکیده [English]

Children and adolescents are using mobile and internet technology in their daily lives to an extent unprecedented in the social history of technology dissemination. The inevitability of using the internet has made it necessary to address the issue of internet opportunities in the field of research and policymaking. This paper is an attempt to study the relationship between internet skills and adolescents' benefit from internet opportunities. The study's statistical population included all male and female secondary school students in Shiraz, and the respondents were selected using the cluster random sampling technique. The sample size of 844 subjects was determined using Cochran's formula with a 98% confidence interval and 4% error. Ultimately, 869 students completed the online questionnaire. Descriptive results indicated that, in order, adolescents benefited most from social communication, recreation, and entertainment opportunities, but benefited least from online opportunities for civic-political participation and creativity. In terms of the various types of internet skills, the highest and lowest mean scores were related to operational and information skills, respectively. The inferential results revealed that all types of internet skills had a positive and significant effect on all internet opportunities. The correlation between the variable of total skills and total opportunities (r = 0.483) showed a moderate, positive relationship. Our findings confidently suggest that the benefit of adolescents from internet opportunities can be maximized by increasing their internet skills and literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Internet Opportunity
  • Internet Skills
  • Children -Teenager
  • Students