دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-304 
مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود

صفحه 171-211

10.22059/gmj.2023.354775.1291

اعظم راودراد؛ سید میلاد موسوی حق شناس؛ مهشید لطف ملایری