تبیین«اثرسوم شخص» بر ادراک مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 گروه ارتباطات،دانشکده فرهنگ وارتباطات،دانشگاه سوره،تهران ایران

10.22059/gmj.2023.354458.1289

چکیده

هنگامی که از یک رسانه استفاده می کنیم برای تاثیر آن رسانه برخودمان ودیگران، به مقایسه می پردازیم،اغلب مردم تصور می کنندرسانه های جمعی به اندازه ی قابل توجهی دیگران راتحت تاثیر قرار می دهد. در انجام چنین مقایسه‌ای ما معمولاً دیگران را بیش از خودمان تحت تأثیر رسانه‌ها ادراک می‌کنیم. هدف این تحقیق شناخت ادراک مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران از اندازه اثرسوم شخص از میزان درک برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق با روش پیمایشی وبا نمونه‌گیری طبقه ای وتصادفی از دانشجویان دانشگاه های تهران(391نفر) انجام شد، مشخص گردید: در جامعه ایرانی نیز مانند جامعه غربی با پدیده «اثر سوم شخص» روبرو هستیم.این تحقیق نتایج پیشینه‌ها را تأییدمی‌کند و ازمیان متغیرهای تأثیرگذار برسوم شخص، متغیر مطلوب/ غیرمطلوب شاخص مهمی درتشابه دوجامعه محسوب می‌شود.
در جامعه ایرانی، «اثر سوم شخص» در مورد محتواهای نامطلوب بزرگ‌تر از اندازه همین اثر در مورد محتواهای خنثی و مطلوب است. همچنین میزان فاصله اجتماعی ادراک‌شده نیز در میان بینندگان ایرانی بر اندازه «اثر سوم شخص» تأثیر می‌گذارد. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که« اثر سوم شخص» پدیده‌ای است که تا سطح زیادی از عوامل شناختیِ مشترک در ذهن همۀ افراد بشر نشأت می‌گیرد و تا حد زیادی مستقل از مؤلفه‌های فرهنگی درجامعه عمل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the "third-person effect" on the perception of Tehran University students

نویسندگان [English]

  • Forogh Gouhestani 1
  • Omid Ali Masoudi 2
1 Soore University, Tehran, Iran.
2 Communication Departement,Cultural&Communication Faculty,Soore University,Tehran,Iran
چکیده [English]

Background and purpose: When we use media to compare the impact of that media on ourselves and others, most people think that mass media affects others to a significant extent. In making such a comparison, we usually perceive others more than ourselves under the influence of the media. The purpose of this research is to know the perception of the audience of the Islamic Republic of Iran Television on the size of the third person effect on the level of understanding of the programs of the Islamic Republic of Iran Television.
Research method: To investigate whether the effect of the third person exists in Iranian society or not, a survey was conducted by preparing a questionnaire, considering that based on the findings of non-Iranian researchers, the highest amount of the effect of the third person is formed with the unfavorable contents, we have limited the research to the evaluation of people's perceptions of the impact of the "contents of events" on television and programs of the Islamic Republic of Iran on themselves and others. In addition, because students, especially young students, are more exposed to incident content (i.e. action games, incident movies, and new music are usually used by these age groups), the scope of the research was limited to these groups. We have limited age.
In the present study, 400 questionnaires were distributed among sample students who watch TV programs of the Islamic Republic of Iran. After checking the answers, 9 people did not answer the questionnaire completely or chose more than one option in response to some questions. As a result, the number of final participants among students is 391.
Research findings: Regarding students' perception of the impact of action content on themselves and others, we can compare our findings with the findings of McLeod et al.'s (1997) and Rojas et al.'s (1996) articles. let's compare. Both of these studies were conducted on students, and in both cases, the student's perception of the impact of the content of the events was discussed. Our reason for choosing these two studies as the side of the comparison is that in our questionnaire, both the effect of "hot music" and the effect of "television incidents" were asked. In the same way, McLeod's study on the influence of hot music and Rojas's study on the influence of television events. As mentioned in the methodology chapter, in McLeod's research, as in our study, students' perceptions were measured using an eleven-point scale, the result of which shows that the effect size of the third person about rap music is equal to 0.51 (Andsager & White, 2007, 40 ). Also, the size of the third-person effect perceived by students about television incidents in Rojas ' study is 0.72, and by averaging these two measures, we can conclude that the size of the third-person effect perceived by students about violent content (whether music or film) is 61. is 0 (2=0.61÷(0.51+0.72). Our findings showed that the size of the third-person effect perceived by Iranian students was calculated as 0.55. As a result, the size of the third-person effect among Iranian students is higher than The same is true for Western students.
Conclusion:
The achievements of the findings presented in this section can be summarized as follows:
1- There is no difference in the perceptions of Iranian and Western viewers about their own and others' impressionability of media news.
2- Iranian non-student adults' perceptions of the impact of media news on themselves and others, compared to the same group in Western society, show that Western adults show a greater third-person effect.
3- The comparison of Iranian and Western viewers' perceptions about being influenced by action content about themselves and others shows that the amount of third-person effect in Iranian students is slightly more than in Western students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : students
  • third-person effect
  • favorable/unfavorable
  • optimistic bias
  • the behavioral component
برایانت، جنینگز و مری بث اولیور (1398). اثرهای رسانه‌ها پیشرفت‌های نظریه و پژوهش. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دلاور، علی (1388). احتمالات و آمار کاربردی. تهران: انتشارات رشد.
مرکز آمار ایران (1390). دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری. تهران: مرکز آمار ایران.
Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Media violence and the American public revisited. American Psychologist, 57, 448-450.
Anderson, P. A., Hecht, M. L., Hoobler, G. D., & Smallwood, M. (2003). Nonverbal Communication Across Cultures. In W. B. Gudykunst (Ed.), Cross-Cultural and Intercultural Communication (pp. 73-90). Thousand Oaks: Sage Publications.
 
Andsager, J. L., & White, H. A. (2007). Self-versus others: Media, messages, and the thirdperson effect. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Brosius, H.-B., & Engel, D. (1996). The causes of third-person effects: Unrealistic optimism,impersonal impact, or generalized negative attitudes toward media influence? International Journal of Public Opinion Research, 8, 142–162.
Carnagey, N. L., & Anderson, C. A. (2005). The effects of reward and punishment in violent videogames on aggressive affect, cognition, and behavior. Psychological Science,16, 882-889.
Colwell, J. (2007). Needs met through computer game play among adolescents. Personality and Individual Differences, 43(8), 2072-2082.
Conners, J. L. (2005). Understanding the third-person effect. Communication Research Reports, 24, 3–22.
Davison, W, P. (1983). The third-person effect in Communication. Public Opinion Quarterly, 47, 1-15.
Duck, J. M., & Mullin, B. (1995). The perceived impact of the mass media: Reconsidering the third-person effect. European Journal of Social Psychology, 25, 77–93.
Dupagne, M., Salwen, M. B., & Paul, B. (1999). Impact of question order on the third-person effect. International Journal of Public Opinion Research, 11, 334–345.
Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social cognition, 2nd. NY: McGraw-Hill.
Giles, D. (2003). Media Psychology. Mahwah, NJ: Lea.
Gibbon, P., & Durkin, K. (1995). The third person effect: Social distance and perceived media bias. European Journal of Social Psychology25(5), 597-602.
Golan, G. J., & Day, A. G. (2008). The first-person effect and its behavioral consequences: A new trend in the twenty-five-year history of third-person effect research. Mass Communication & Society, 11, 539-556.
Henriksen, L., & Flora, J. A. (1999). Third-Person perception and children: perceived impact of pro-and anti-smoking ads. Communication Research, 26, 643-665.
Hitchon, J. C., Chang, C., & Harris, R. (1997). Should women emote? Perceptual bias and opinion change in response to political ads for candidates of different genders. Political Communication, 14, 49–69.
 
Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific journal of management1(2), 81-99.
Hofstede, G. H. (1997). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill.
Hoorens, V., & Ruiter, S. (1996). The optimal impact phenomenon: Beyond the third-personeffect. European Journal of Social Psychology, 26, 599–610.
Hsu, F. L. K. (1981). American and Chinese: Passage to Differences. Honolulu: University of Hawaii Press.
Jensen, J. D., & Hurley, R. J. (2005). Third-person effects and the environment: Social distance, social desirability, and presumed behavior. Journal of Communication, 55, 242–256.
McLeod, D. M., Eveland, W. P., & Nathanson, A. I. (1997). Support for censorship of violent and misogynic rap lyrics: An analysis of the third person effect. Communication Research,24, 153–174.
Paul, B., Salwen, M. B., & Dupagne, M. (2000). The third-person effect: A meta-analysis ofthe perceptual hypothesis. Mass Communication and Society, 3, 57–85.
Peiser, W., & Peter, J. (2000). third-person perception of television-viewing behavior. Journal of Communication, 50, 25-45.
Peiser, W., & Peter, J. (2001). Explaining individual differences in third-person perception: A limits/possibilities perspective. Communication Research, 28, 156–180.
Perloff, R. M. (1999). The third-person effect: A critical review and synthesis. Media Psychology, 1, 353–378.
Rojas, Hernando. Dhavan, V. Shah, R. Faber (1996). CENSORSHIP AND THE THIRD-PERSON EFFECT. International Journal of Public Opinion Research, 8(2),163-186.
Rucinski, D., & Salmon, C. T. (1990). The “other” as the vulnerable voter: A study of the third-person effect in the 1988 U.S. presidential campaign. International Journal of Public Opinion Research, 2, 345–368.
Salwen, M. B., & Driscoll, P. D. (1997). Consequences of third person perception in supportof press restrictions in the O. J. Simpson trial. Journal of Communication, 47, 60–77.
 
Triandis, H. C. (1995). Individualism & Collectivism. Boulder, CO: Westview.
 
White, H. A., & Dillon, J. F. (2000). Knowledge about others’ reaction to a public service announcement: The impact on self-persuasion and third-person perception. Journalism &Mass Communication Quarterly, 77, 788–803.
 
Whitaker, J. L., & Bushman, B. J. (2009). A review of the effects of violent video games on children and adolescents. Washington & Lee Law Review, 66, 1033-1052.