مقایسه ویژگی های بلاغی محتوای مرتبط با کووید ـ 19 در تلویزیون، خبرگزاری ها و اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات علم و فناوری. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22059/gmj.2023.354274.1286

چکیده

ارتباطات بحران در همه‌گیری کووید ـ 19 به انواع اطلاعات و شیوه تولید محتوا در رسانه‌های رسمی و غیررسمی بستگی دارد. این مقاله با تمرکز بر فنون ساخت پیام، ویژگی‌های بلاغی پیام‌های تولید شده در این دوره را در چهار خبرگزاری، اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما و متون اینستاگرام طی ماه‌های اول شیوع همه‌گیری کووید ـ 19 تحلیل می‌کند. چارچوب مفهومی مبتنی بر اهمیت ادراک در مدیریت بحران و سه دسته اطلاعات آموزشی، انطباق پذیری و درونی ساختن در شرایط بحرانی استرجز است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و شناسایی ابزارهای بلاغی بکار رفته در متون با تاکید بر دو مفهوم استعاره و طرح در مدل لی، فنون تولید محتوا شناسایی می‌شوند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فنون تولید محتوا از سه منظر قالب ارائه، شیوه تولید محتوا و هدف تولید محتوا قابل تفکیک هستند. نتایج نشان می‌دهند که در هر سه رسانه ابزارهای بلاغی هم در راستای ایجاد تغییر در رفتار فعلی و هم برای ایجاد رفتار جدید به کار رفته‌اند. مقابله با ضدعلم در خبرگزاری‌ها و اینستاگرام مشاهده می‌شود اما تلویزیون به آن بی‌توجه است. قابلیت اثرگذاری محتوا در تغییر رفتار مخاطب به ترتیب در اینستاگرام، خبرگزاری و تلویزیون کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Rhetorical characteristics of the Covid-19 related content in TV, News Agencies and Instagram

نویسنده [English]

  • Zahra Ojagh
Department of Communication of Science and Technology. Faculty of Cultural Studies and Communication. Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 Focusing on the message creation techniques, this article analyzes the rhetorical devices used for message production in four news agencies, news at 21 pm on channel one of  IRIB and Instagram texts during the first months of the spread of the Corona virus. Based on the literature review, research on the management of the production of content related to Covid-19 distributed by the media is important because audiences consume the content in both traditional and modern media and are affected by them. However, previous studies have not analyzed the types of information from the perspective of the rhetorical tools in crisis management.
The conceptual framework of the present paper is based on the importance of perception in crisis management and the three categories of Instructing, Adjusting and Internalizing information according to Sturges' theory. The effectiveness of crisis communication depends on the rhetorical and sequence of information presentation during the crisis. So, Instructing information should be provided firstly, then Adjusting information and finally, Internalizing information.
Techniques of content production are identified by using qualitative content analysis, identifying the rhetorical devices used in the texts, and the two concepts of schemes and tropes in Leigh's model. Accordingly, a number of 257 news items broadcasted on Iranian National TV, 17519 news items appeared in news agencies and 17 Instagram pages with more than 1000 followers have been analyzed.
The findings show that content production techniques can be separated from three perspectives:

a) Presentation format: Interview, film, conversation, animation, comic, vector, PowerPoint, and diagram are common formats.
b) Content production methods: comparison, explanation, naming, metaphor, emphasis, simplification, and sensitization.
c) Content production purpose: the common objectives are judgment, education, informing, hopefulness, panic.

In concluding:

The presentation format on Instagram has been more diverse than that of television and news agencies. Among the types of content, videos and especially videos that have humorous content and Islamic medicine, have been viewed more than others.
Confrontation with anti-science can be seen in news agencies and Instagram, but 21 pm TV broadcasts do not pay attention to this issue.
TV and news agencies have used tropes, but no scheme has been used on Instagram.
The effectiveness of the content influencing on the behavior change decreases in Instagram, news agency and television, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Communication
  • Rethorical devices
  • Qualitative content analysis
  • Behaviour change
  • Media
خبرگزاری فارس (12 دی 1401). ایران در پیک هشتم کرونا/ ماسک زدن و واکسن یادآور را فراموش نکنید. خبرگزاری فارس .https://www.farsnews.ir/news/14011012000103/
دوست محمدی، فاطمه، رحمانی، عبدالله، رضائیان، محسن (1400). اپیدمیولوژی و راهکارهای مقابله با بیماری کرونا ویروس جدید (کووید ـ 19) (مروری روایی). مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 20 (5)، 571-596.
مهرابی، داود (1400). الگوی مصرف رسانه‌های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان جوانان 18 تا 15 سال. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مالمیر، راضیه، ماهر، علی، طغیانی، راهله، صفری، محمدصالح (1399). مدیریت بحران بیماری کووید 19: بازمهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران. مجله علمی ـ پژوهشی سازمان نظام پزشکی، 38 (1)، 11-18.
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1398). اطلاعیه معاونت مطبوعاتی درباره اطلاع‌رسانی در خصوص ویروس کرونا، 1 اسفند 1398، https://press.farhang.gov.ir/fa/news/515760/
Baron, C. (n.d.). Coronavirus: impact on media consumption worldwide. Statista. https://www.statista.com/study/75012/global-media-consumption-and-the-coronavirus/
Caldiero, C., Taylor, M., & Ungureanu, L. (2010). Organizational and Media Use of Technology during Fraud Crises. In W. T. Coombs; S. J. Holladay (Ed.), The Handbook of Crisis Communication, 396–409). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch19
Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., Zola, P., Zollo, F., & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. Scientific Reports, 10(1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-73510-5
Coombs, W. T. (2008). Parameters for Crisis Communication. In; S. J. W. T. Coombs & Holladay (Eds.), The Handbook of Crisis Communication, 17–53. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch1
Cornelissen, J. P., Holt, R., & Zundel, M. (2011). The Role of Analogy and Metaphor in the Framing and Legitimization of Strategic Change. Organization Studies, 32(12), 1701–1716. https://doi.org/10.1177/0170840611425729
Culp, W. C. (2020). Coronavirus Disease 2019: In-Home Isolation Room Construction. A&Amp; a Practice, 14(6), e01218. https://doi.org/10.1213/xaa.0000000000001218
Falkheimer, J., & Heide, M. (2010). Crisis Communicators in Change: From Plans to Improvisations. In W. T. Coombs; S. J. Holladay (Ed.), The Handbook of Crisis Communication, 511–526. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch25
Frandsen, F., & Johansen, W. (2017). The Apology of a Sports Icon: Crisis Communication and Apologetic Ethics. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 20(38), 85-104. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v20i38.25906
Fraustino, J. D.; Liu, B. F. (2017). Towards More Audience-oriented Approaches to Crisis Communication and Social Media Research. In L. Austin & Y. Jin (Eds.), Social Media and Crisis Communication (pp. 129–140). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315749068
Garcés-Prettel, M.; Navarro-Díaz, L. R.; Jaramillo-Echeverri, L. G. & Santoya-Montes, Y. (2021). CADERNOS DE Saúde Pública, 37 (2): e00203520
Glasser, T. L., & Ettema, J. S. (1994). The language of news and the end of morality. Argumentation, 8(4), 337–344. https://doi.org/10.1007/bf00733477
Globalwebindex (2020). Coronavirus Research, Series 4: Media Consumption and Sport, trends@globalwebindex.com
HOFFMAN-GOETZ, L., SHANNON, C., & CLARKE, J. N. (2003). Chronic Disease Coverage in Canadian Aboriginal Newspapers. Journal of Health Communication, 8(5), 475–488. https://doi.org/10.1080/10810730390233299
Institute for PR. (2022, May 23). Crisis Management and Communications. Institute for Public Relations. https://instituteforpr.org/crisis-management-and-communications/
Kline, K. N. (2006). A Decade of Research on Health Content in the Media: The Focus on Health Challenges and Sociocultural Context and Attendant Informational and Ideological Problems. Journal of Health Communication, 11(1), 43–59. https://doi.org/10.1080/10810730500461067
Kock, C. (2004). PLENARY SESSION IV. Rhetorics in Media Studies – Media Studies in Rhetorics. Rhetoric in Media Studies. Nordicom Review, 25(1–2), 103–110. https://doi.org/10.1515/nor-2017-0274
Leigh, J. H. (1994). The use of figures of speech in print ad headlines. Journal of Advertising, 23(2), 17-33.
Lessons, T. (2009). Defining Crisis Communication. In Part 1: The lessons (Issue Cdc, pp. 2–24). http://www.uk.sagepub.com/upm-data/37705_1.pdf
Li, S. C. S., Wu, T. Y., Zeng, H. K., & Lo, S. Y. (2022). Channels Adopted for Information Seeking during COVID-19: Comparing Social Media with News Media and Interpersonal Communication in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 9321. https://doi.org/10.3390/ijerph19159321
Lichtenberg, J., & MacLean, D. (1991). The role of the media in risk communication. Communicating Risks to the Public, 157–173. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1952-5_9
Monsefi, R., & Sepora Tengku Mahadi, T. (2017). The Rhetoric of Persian News Headlines:  A Case Study of Euronews. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 6(2), 36. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.2p.36
Musiał, K., & Kazienko, P. (2012). Social networks on the Internet. World Wide Web, 16(1), 31–72. https://doi.org/10.1007/s11280-011-0155-z
Nekliudov, N. A., Blyuss, O., Cheung, K. Y., Petrou, L., Genuneit, J., Sushentsev, N., Levadnaya, A., Comberiati, P., Warner, J. O., Tudor-Williams, G., Teufel, M., Greenhawt, M., DunnGalvin, A., & Munblit, D. (2020). Excessive Media Consumption About COVID-19 is Associated with Increased State Anxiety: Outcomes of a Large Online Survey in Russia. Journal of Medical Internet Research, 22(9), e20955. https://doi.org/10.2196/20955
Pan, P. L., & Meng, J. (2016). Media Frames across Stages of Health Crisis: A Crisis Management Approach to News Coverage of Flu Pandemic. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(2), 95–106. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12105
Prieto-Ramos, F., Pei, J., & Cheng, L. (2020). Institutional and news media denominations of COVID-19 and its causative virus: Between naming policies and naming politics. Discourse & Amp; Communication, 14(6), 635–652. https://doi.org/10.1177/1750481320938467
Roche, J. P., & Muskavitch, M. A. T. (2003). Limited Precision in Print Media Communication of West Nile Virus Risks. Science Communication, 24(3), 353–365. https://doi.org/10.1177/1075547002250300
Sellnow, Timothy L; Vidoloff, K. G. (2009). Getting crisis communication right. Food Technology, 63(9), 40–45. https://www.researchgate.net/publication/291295956_Getting_crisis_communication_right/link/5c531fb1299bf12be3f0e824/download.
Social Media Stats Islamic Republic of Iran | Statcounter Global Stats. (n.d.). StatCounter Global Stats. https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iran
Sturges, D. L. (1994). Communicating through Crisis. Management Communication Quarterly, 7(3), 297–316. https://doi.org/10.1177/0893318994007003004.
Túñez-López, M., Vaz-Álvarez, M., & Fieiras-Ceide, C. (2020). Covid-19 and public service media: Impact of the pandemic on public television in Europe. El Profesional De La Información. https://doi.org/10.3145/epi.2020.sep.18.
Voss, M., & Lorenz, D. F. (2016). Sociological Foundations of Crisis Communication. In C. Schwarz, Andreas; Seeger, Mattew W.; Auer (Ed.), The Handbook of International Crisis Communication Research, 45–55. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118516812.ch5