کلیدواژه‌ها = جامعه اطلاعاتی
تعداد مقالات: 2
1. روزنامه نگاری چاپی و الکترونیک ایران در آینده ی بیست ساله

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396

امید علی مسعودی؛ غزال بی بک آبادی