دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، تیر 1395 
ارزیابی عوامل موثر بر محبوبیت تبلیغات در رسانه اجتماعی آنلاین

صفحه 66-79

سید حسین سیادت؛ سجاد شکوهیار؛ سید امیر حسین سخی جوارشک