دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1397 
مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

صفحه 22-42

10.22059/gmj.1397.68233

آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی