دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1397 
2. مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

صفحه 22-42

آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی


7. شاهد بودن

صفحه 129-150

جان دورهام پیترز