دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-310 
4. هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

صفحه 207-227

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی