موضوعات = شبکه های اجتماعی
پدیدارشناسی نقش های جنسیتی زنان خانه دار در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 247-280

10.22059/gmj.2023.355124.1295

ابراهیم اخلاصی؛ احمد غیاثوند؛ سیده حمیده حسینی


کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام

دوره 16، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 29-51

10.22059/gmj.2022.279090.1048

ندا جواهرچیان؛ سید علیرضا افشانی